Båtplasser i bryggeanlegget

Alle kan søke båtplass. Søknad om plass forutsetter medlemskap i foreningen. Reglene for tildeling finnes i foreningens vedtekter.

Havnereglement

 

 1. Havnesjefen og teknisk sjef forestår den daglige drift av foreningens anlegg.
 2. Havnesjefen skal påse at havnereglementet og reglement for kran følges.
 3. Alle båter i Slevik Båtforenings anlegg ligger på egen risiko.
 4. Medlemmer av Slevik Båtforening, med fast plass har rett til å ligge i havna hele året.
 5. Sommersesongen regnes fra 1. mai til 30. september.
 6. Ikke-medlemmer/medlemmer uten fast plass kan ligge i havna i vinterhalvåret, men da på eget ansvar og etter nærmere avtale med styret. Styret anviser plass og fastsetter pris for vintersesongen. Vintersesong løper fra 1. oktober til 15. april. Overvintring i havna forutsetter at båten er godt vedlikeholdt og at den er kaskoforsikret (båter over 20 fot dvs. ca. 6,6m). Videre forutsettes gode fortøyninger. Båteier må ha en hjemmehavn, eller avtale om en slik, og en plan for fjerning av båt etter endt vinteropphold i havna.
 7. Det skal være overensstemmelse mellom båtens størrelse og båtplassen. Ved tvil avgjøres dette av havnesjef.
 8. I en gitt plass kan en båt ikke overstige en gitt maksimal lengde eller bredde. Styret kan, etter en totalvurdering, flytte eller avvise båter som er for store for plassen.
 9. Båtens totale lengde, inkl. anker, daviter, joller etc., skal totalt ikke stikke ut mer enn 20% av utriggernes lengde. Det skal utvises skjønn vedr baugspryd innover bryggen. Uansett skal båtlengden ikke være til hinder for manøvrering mellom flytebryggene
 10. Båtens bredde skal være slik at skrog eller overbygg ikke går innover gangvei/utrigger og det skal være plass til fendere. Maksimal bredde avhenger av typen utrigger som avgrenser plassen. I veiledende informasjon under er det forutsatt 15 cm på hver side av båten til fendring.


Veiledende informasjon:

Lysåpning mellom to fortøyningsutriggere er 10cm mindre enn senter /senter (C/C) mål

Lysåpning mellom en fortøynings- og en gangutrigger er 30 cm mindre enn C/C mål.

Hvis en fortøynings- og en gangutrigger avgrenser plassen blir maksimale båtbredder:
C/C 4,5: max båtbredde 3,90m
C/C 4,0: max båtbredde 3,40m
C/C 3,5: max båtbredde 2,90m
C/C 3,0: max båtbredde; 2,40m
C/C 2,5: max båtbredde: 1,90m 

 1. Når båten er for liten for plassen kan styret flytte båten til egnet plass. Minimumsstørrelsen i en gitt båtplass er lik maksimalstørrelsen i neste, mindre, båtplass (Minimumsstørrelse i en 4,0m plass blir da lik maksimalstørrelsen i en 3,5m plass).
 2. Båteier plikter å sørge for solid og riktig fortøyning som er dimensjonert for båtens størrelse og vekt. Alle fortøyninger skal ha strekkavlastere av gummi, ikke stålfjærer.
 3. Det skal ikke benyttes sjakler som «siste ledd” mot metallringene på flytebryggene. Dette gir ekstra slitasje på brygganlegget. Fortøyningstau skal ikke flyte i sjøen når plassen forlates for kortere eller lenger tid.
 4. Fendere skal benyttes i tilstrekkelig antall og med passende størrelse.
 5. Havnesjef skal etter vurdering kunne foreta utbedring av mangelfull/feilaktig fortøyning. Kostnader ved dette belastes det aktuelle medlem.
 6. Båteier er ansvarlig for skader som båteier selv påfører brygger, utstyr eller andre båter, herunder skader forårsaket av manglende fortøyning. Båter skal derfor være forsikret, minimum med ansvarsforsikring. Båteier skal oppgi skriftlig (epost godtas) hvor båten er forsikret.
 7. Båteier skal ikke under noen omstendighet selv foreta justeringer av båtplassens bredde eller gjøre andre tiltak.
 8. Fastmontert utstyr slik som fenderlister, trapper og andre hjelpemidler for å komme om bord i båten skal være godkjent av havnesjef.
 9. Fortøyninger og annet løst utstyr skal fjernes etter sesongslutt. Havnesjef vil i motsatt fall kunne fjerne dette, kaste det eller bruke dette til annet formål.
 10. Vis hensyn til båtnaboer, hjelp hverandre og sørg for et godt miljø i havna.
 11. Tilfeldig strømforbruk kan fritt benyttes dersom tilbudet finnes. Fast strømforbruk skal avtales med foreningen og faktureres etter bruk. Det skal kun benyttes godkjente kabler, minimum IP44 godkjent. Mangelfulle kabler blir fjernet. Det skal kun benyttes en – 1- sammenhengende ledning fra strømboks til båt.
 12. Restavfall fra båter tas fortrinnsvis med hjem, men kan også leveres i foreningens container ved redskapsbua. Avfall skal ikke hensettes noe sted langs bryggene. Farlig avfall eller spesialavfall tas med hjem og avhendes på forsvarlig vis. Medlemmene oppfordres til å bidra til et mest mulig miljøvennlig båtliv gjennom ansvar for eget avfall og ved benytte miljømerkede og giftfrie produkter. Plast eller plastfraksjoner (f.eks mikroplast) skal tas hånd om på land og aldri slippes ut i havet. Skraping av båt på «plassen» kan bare foregå dersom det brukes oppsamlingsduk slik at avskrap kan håndteres forsvarlig og etter gjeldende regler. Spørsmål om avfall kan rettes til Havnesjef eller Teknisk sjef.
 13. Hver flytebrygge har en egen bryggeansvarlig. Bryggeansvarlig overvåker tilstanden på egen brygge og rapporterer eventuelle behov til Havnesjef/Teknisk sjef.

 

Generelle bestemmelser
• Hold havna ryddig.
• Klager på forhold i havna skal skriftlig forelegges styret.
• Fremleie er ikke tillatt, og det er kun båt registrert på leietager som kan ligge på tildelt plass. Ved felleseie i båt skal alle sameiere være medlem av foreningen.

 

HUSK AT FORENINGEN BLIR HVA DU GJØR DEN TIL!

 

Er det ting i foreningen som kan forbedres, så se på muligheten til å ta et initiativ selv! Ikke forvent at andre skal gjøre alt for deg uten at du selv også kan gjøre noe for fellesskapet!

 

Revidert mars 2023