REFERAT FRA ÅRSMØTE 11. MARS 2014

Årsmøtet ble avholdt på Friedheim, tirsdag 11. mars 2014 kl. 1900

Styrets leder ønsket velkommen,

Til behandling forelå:

1. Konstituering
Det fremkom ingen kommentarer til innkallelsen.

Tilstede var 19 aktive medlemmer. Ingen fullmakter ble framlagt.

Styrets leder, Arild Eklund, ble valgt til møteleder.

Styrets sekretær, Bjørn Tore Westby, ble valgt til referent.

Til å underskrive protokollen ble valgt Bjørn Langgård og Bjørn Johansen.

2. Årsberetning
Styrets leder gikk gjennom den utsendte beretningen for året.

Gjesteplasser ble rettet til 48.

Noe diskusjon og spørsmål til styret rundt tomtesaken fremkom blant medlemmene. Ytterligerekommentarer fremkom ikke og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

3. Regnskap og budsjett
Foreningens kasserer gikk gjennom regnskapene og kommenterte de enkelte punktene.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 259.628

Medlemsfordringer og avviket i forhold til 2012 ble spesielt kommentert.

Regnskapet for 2013 ble deretter enstemmig godkjent.

Kasserer fremla budsjettet for 2014 og styret kommenterte enkeltpunkter i dette.Ingen innsigelser fremkom fra medlemmene og budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Revisorberetningen ble opplest og styret kommenterte revisjonsbemerkningene.Bemerkningene var i hovedsak knyttet til de utestående medlemsfordringer som også ble kommentert under regnskapsgjennomgangen. Styret orienterte om at nye rutiner for oppfølging av medlemsfordringer ville bli implementert av det nye styret.

Det ble påpekt at alle endringer som berører båtplasser og dermed medlemsavgifter skal være skriftlig, både fra medlemmenes og styrets side.

4. Fastsettelse av kontingenter,avgifter og godtgjørelser
Styret foreslo uendrede kontingenter, avgifter og godtgjørelser for 2014. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til dette.

5. Innkommende forslag
Styret henviste til årsmøtet i 2013 og videre til det utsendte forslaget om å endre vedtektenes § 8.Vedtektenes § 8 var foreslått endret til:

«Endringsforslag må være Styret i hende senest en uke etter utsendelse av årsmøteinnkallingen»

Årsmøtet diskuterte forslaget og følgende endring ble enstemmig vedtatt:

«Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være Styret i hende senest en uke etter utsendelse av årsmøteinnkallingen.»

«Forslag til vedtektsendringer må være Styret i hende senest 31. desember i året før Årsmøtet.»

Siden det vedtatte forslaget berører både vedtektenes § 6 Årsmøtet og § 8 Endring av vedtektene, vil styret innarbeide de vedtatte endringene i disse to paragrafene og publisere den nye versjonen av vedtektene på Båtforeningens hjemmeside.

6. Valg
Valgkomiteens innstilling til de ulike verv ble fremlagt. Alle nyvalg og gjenvalg ble enstemmig vedtatt.

Styret

 • Leder Svein Sanne 1 år (ny)
 • Nestleder Helg Sture Harper 2 år (ny)
 • Kasserer Ove Aa. Mathisen 2 år (gjenvalg)
 • Sekretær Bjørn Tore Westby 1 år (ikke på valg)
 • Havnesjef Henry Tvete 2 år (ny)
 • Tekn sjef Jon Kolstad 2 år (gjenvalg)

Kranvakter

 • Christian Hellqvist 2 år (ny)
 • Terje Larsen 2 år (gjenvalg)
 • Tormod Sørensen 2 år (gjenvalg)
 • Fred Hansen 1 år (ikke på valg)

Revisorer

 • Erik Hermansen 1 år (ikke på valg)
 • Kai Myrvold 2 år (gjenvalg)

Valgkomité

 • Thorbjørn Olsen 1 år (ikke på valg)
 • Erik Larsen 2 år (gjenvalg)
 • Arild Eklund 2 år (ny)

Den nye styrelederen takket alle for fremmøtet og overrakte gaver til avgått leder, Arild Eklund og avgått havnesjef, Atle Johannessen.

Slevik, 11. mars 2014

Bjørn Tore Westby, Bjørn Langgård Bjørn Johansen