STYRETS ARBEID

Året 2015 har vært et aktivt år i båtforeningen.
Vi har hatt 9 styremøter.

 

ARBEID UTFØRT I 2015

De største jobbene som ble utført i fjor var:
• Nytt bryggeelement (fjerning av trebrygge) innerst på C-brygga. Ferdigstillelse av brygga med landgang/ utliggere/ vann og strøm fullført medio mars/ april 2015.
• Flytting av mailserver og implementering av nytt administrasjonssystem.
• Videre arbeid med ny hjemmeside, ny ekstern ekspertise er innhentet.
• Opprydding i medlemsregister/ bryggeplassfordeling
• Bestilt nye skilt for merking av båtplasser, montering mars / april 2016
• Bestilling av ny modul til A brygga (erstatning av trebrygge mot land)
• Det er gjennomført internkontroll på det elektriske anlegget.

Styret takker dugnadsgjengen for en flott innsats.

 

PROSJEKTER / 3 ÅRSPLAN

Revidert fremdriftsplan er som følger:
• Oppgradering / Vedlikehold av vaktbua
• Erstatning/utbedring av pælene på J-brygga.
• Gjøre havna issikker uten kompressor. Alternativt skifte kompressor.
• Brygge J og K. Mer seilingsdybde/ brygge / promenade utliggere fra land.
• Sterkere medlemsengasjement knyttet til hjemmesidene (bildedeling).

 

BÅTPLASSER / MEDLEMMER

Medlemmer pr 31.12.2015:
Medlemmer med fast plass: 200
Passive medlemmer: 23
Sesongplasser: 36
Friplasser 10
Det er 22 medlemmer som ønsker å bytte plass.
På ventelisten er det 17 som ønsker plass.

 

ØKONOMI

Regnskapet for 2015 er gjort opp med et overskudd på 186.600. Dette er vesentlig over både budsjett og fjoråret og skyldes i det vesentligste bedre inntekter uten at vi har hatt tilsvarende utgift.

Foreningen har en betydelig bokført egenkapital, og på banklånet gjenstår kun en termin.

For driftsåret 2016 er det planlagt med høyere kostnader skyldes en ferdigstillelse av A-brygga og evt oppstart av vedlikehold på vaktbua. På denne bakgrunn har styret satt opp et forslag til priser for 2016 i tråd med diskusjoner på siste årsmøte med en justering for konsumprisindeksen.

Regnskapet er vedlagt og vil bli gjennomgått på årsmøtet, det samme gjelder forslag til priser for 2016.

 

TYVERI

Styret har ikke fått rapport om tyveri i 2015.

 

FERDSEL I BRYGGEANLEGGET

Styret har observert en tiltagende ferdsel i bryggeanlegget, spesielt knyttet til A-brygga. Deler av denne ferdselen, i hovedsak fisking, har til tider vært uforholdsmessig stort og har medført problemer, blant annet knyttet til oppankring for betalende gjester på gjestebrygga. I tillegg har vi konstatert en økende grad av forsøpling, blant annet rekeskall og rester av sløyet fisk, på bryggene, noe som gjør medlemmenes opphold på bryggene mindre trivelig. Styret finner det vanskelig å håndheve et «forbud» mot opphold på bryggene, da dette også i stor grad vil ramme foreningens medlemmer. Vi anmoder derfor det enkelte medlem til å påpeke overfor enhver som oppholder seg på bryggene til å begrense sin aktivitet (eks. en fiskestang pr. person) og samtidig påpeke at det er tilgjengelige søppelkasser og at det montert vannslanger for spyling av bryggene.

 

KYSTSONEPLAN

Slevik Båtforenings havn er med i kommunens fremtidsplaner. Området som er inntegnet dekker også muligheter for framtidige utvidelser. Dette gir ingen sikkerhet for utvidelse, men det gir mulighet til å jobbe med saken.

 

VAKT / DUGNAD

Vaktlister sendes som vanlig ut på e-mail til alle mailbrukere. Det nye datasystemet ble tatt i bruk for generering av vaktlister. Noen av medlemmene som er fritatt for vakt kom ved en feiltagelse med på listene. De fleste ble luket vekk, men ikke alle ble oppdaget før det var for sent.
Vaktene har ellers stort sett gått greit, men det er fremdeles noen som glemmer å møte opp.

Vaktlistene sendes ut på e-mail til alle mailbrukere. Noen av dem som ikke møtte, hadde skiftet mailadresser og dermed ikke mottatt vaktliste. Det oppfordres til alle å gi beskjed om forandring i post- og mailadresser. Det er også medlemmenes ansvar å bytte med en annen eller skaffe vikar dersom man ikke kan møte på oppsatt vakt.

Etter henvendelse til våre medlemmer har vi fått en god dugnadsgjeng.
Dette har blitt en suksess. Vi har nå en gruppe som stiller opp og gjør en god jobb ved behov. Det er et ønske om at denne utvides videre, interesserte bes henvende seg til styret v/ vedlikeholdsleder.

 

PARKERING / VINTERLAGRING AV BÅTER

Styret henstiller igjen alle til å benytte bilen minst mulig. Bruk sykkel.
Vi har fremdeles noe problemer med medlemmer som ikke melder fra om at de har båten på opplagsplassen ved pumpehuset. Vi ber medlemmene om å gi beskjed til kasserer straks båten er lagret på plassen.
Videre ber vi om at alle overholder fristene for opplag på plassen, 1. oktober til 1. juni. Båter som lagres ut over dette kan fjernes for eiers risiko og regning. Dette gjelder også båter som ligger på/ ved utsettingsrampe.
Vinterlagringsplassen blir fra og med kommende sesong noe redusert da Fredrikstad kommune selv skal benytte noe av plassen til nytt hytterenovasjons-system. Vi vil forsøke å utnytte restarealet på en mer effektiv måte.

 

UBENYTTEDE PLASSER

Vi ser stadig båtplasser som blir liggende ubenyttet gjennom hele året. Dette blir dårlig tatt imot av alle på venteliste. Se for øvrig forslag til vedtektsendring.

 

GJESTEBRYGGE

I 2015 hadde vi 50 betalende overnattinger på gjestebrygga.

 

FORSLAG TIL ENDRINGER I VEDTEKTENE

Som nevnt over kommer styret med forslag til endringer i vedtektene for bedre å utnytte båtplassene, paragraf 10.
Avhengig av utfallet om medlemskap i KNBF vil vi ågs foreslå en endring i formålsparagrafen. Se innkallingen til årsmøtet.

 

OPPLYSNINGER TIL OG FRA MEDLEMMER

Medlemmene må selv melde fra til foreningen om eventuelle forandringer. Slik melding skal iht. vedtektene være skriftlig, benytt helst e-post. Foreningens e-postadresse er: post@slevik-batforening.no. Dette gjelder opplysninger om endring av båttype, adresse, telefon og e-post adresse.

Styret vil takke alle for et godt samarbeid og ønsker alle hjertelig tilstede på årets årsmøte!

Slevik 08 februar 2016

Styret for Slevik Båtforening

Martin Henriksen (Styreleder)
Helg Sture Harper (Nestleder)
Ove Mathisen (Kasserer)
Bjørn Tore Westby (Sekretær)
Henry Tvete (Havnesjef)
Jon Kolstad (Teknisk leder)