ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2016.

STYRETS ARBEID.

Fra årsmøtet 2016 til årsmøtet 2017 ble det gjennomført 12 ordinære og ett ekstraordinært styremøte

ARBEID OG AKTIVITETER I 2016.

 Nytt bryggeelement (fjerning av trebrygge) innerst på A-brygga. Ferdigstillelse av brygga med landgang/ utliggere/ vann og strøm fullført medio juni 2016.

 Oppgradering av hjemmeside/ny teknisk plattform satt i drift i oktober. Nestleder har tatt på seg oppgaven som web-redaktør. Web adressen er nå : www.slevikbf.no

 Nye skilt for merking av båtplassene ble montert utover mot sommeren 2016

 Det er gjennomført internkontroll på det elektriske anlegget.

 Årlig kontroll/verifisering av krana gjennomført

 Kompressor er sjekket og er nå i orden.

 Akterfestene til J-brygga ble ødelagt vinteren 2015/-16 og ble satt i stand før sesongstart

 Natt til søndag 3. juli under til dels kraftig vind, løsnet A-brygga. Bryggas drift innover mot C-brygga ble stoppet før større skader inntraff. Ved hjelp av en åpen jolle ble brygga dratt på plass og festet med tau til krana. Mandagen 4. juli ble moringer inspisert og fester reparert av dykker fra Brygge og Skjærgård AS. To båter ble skadet. SBF vil rette stor takk til dere som stilte opp midt på natten og i dårlig vær. Uten innsats fra denne gruppa ville skadeomfanget, med stor sannsynlighet, vært betydelig.

 A-brygga ble sjekket på nytt i desember og forsterket med to ekstra moringer. Samtidig ble hele anlegget undersøkt m.h.t fester i bunnen og behov for utbedringer/vedlikehold

 A-brygga ble oppgradert med nye fenderlister i mai. Alle utriggere ble kontrollert og flere ble forsterket/reparert

 Kiosken ble åpnet for salg av kaffe, is, mineralvann, vafler etc., for første gang siden slutten av forrige århundre. Nora Tvete stod for driften og oppnådde betydelig berømmelse, med omtale i riksmedia og besøk fra Arbeids- og Sosialministeren. Forening har stilt kiosken vederlagsfritt til disposisjon da dette anses som et godt miljøskapende tiltak i havna. Styret håper driften av kiosken fortsetter på samme måte i -17 og vil tilby samme betingelser.

 29. november 2015, i liten storm fra nordvest, slet en seilbåt seg løs fra A-brygga. Båten, som lå ved brygga midlertidig, rev løs utriggeren på babord side. Båt og utrigger drev ut av havna og inn i stranda ved Strandstua (Slevik Vel), fikk store skader og sank. Foreningen ble stevnet for forliksrådet. Båteier og SBF inngikk forlik, der partene dekket sine egne kostnader. Saken ble derved avsluttet og kan ikke ankes.

 I desember søkte SBF kommunen om generell tillatelse til vedlikeholdsmudring i området ved J brygga. Foreningen la opp til et beskjedent uttak av masser for å sikre fortsatt bruk av rampen og også tilstrekkelig dyp for de innerste plassene. Kommunen avslo søknaden og ba om at det søkes spesielt i det enkelte tilfellet og der søknad må innsendes av firma som er kvalifisert som ansvarlig søker. Prosjektering og utførelse må også foretas av kvalifisert foretak. Opplagsplassen ved renseanlegget er rustet opp og det er ryddet ved nedkjøringen. Kommunen har utplassert containere for hytterenovasjon på deler av plassen. Arealet foreningen disponerer i flg avtalen med kommunen er etter dette noe innskrenket. Fjerning av vegetasjon og grusing har økt tilgjengelig areal slik at det arealet SBF kan benytte totalt sett er lite innskrenket.

Styret har gjennomført forsøk med fellesutsendelse av sms til alle medlemmer, bl a for å varsle om fare for sterk vind. Dette synes å ha blitt positivt mottatt. Styret bemerker at båter har sunket i perioder med hard vind og minner om at båteieren selv står ansvarlig for båtens sikkerhet. Vi minner også om havnereglementets bestemmelser om fortøyning, blant annet krav om bruk av strekkavlastere. Strekkavlastere sparer både båt og brygge for harde rykk.

 

VIKTIG ARBEID FRAMOVER

 Oppgradering / Vedlikehold av vaktbua

 J brygga må utbedres. Brygga er ikke pen, gangveien er i dårlig forfatning, i tillegg er stigene mange steder så dårlige at de er utrygge.

 Tiltak for å sikre seilingsdybden ved J brygga eller (på sikt) erstatte plassene v J brygga ved etablering av nye plasser.

 

BÅTPLASSER / MEDLEMMER.

Medlemmer pr 31.12.2016:

Båtplasser totalt 256 (pluss 10 jolleplasser, K)

Medlemmer med fast plass: 225

Sesongplasser: 21

Friplasser 10

Passive medlemmer: 67

Det er 25 medlemmer som ønsker å bytte plass.

På ventelisten er det 34 som ønsker plass.

ØKONOMI.

Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på 11.486, budsjettet er 28000.

Som varslet i fjorårets årsmelding har vi i år hatt vesentlig mer kostnader til vedlikehold.

Foreningen har en betydelig bokført egenkapital, og banklånet er nå nedbetalt i sin helhet. Styret har latt pantobligasjonen ligge uslettet, da vi muligens vil trenge den i forbindelse med videre investeringer. Investeringsplan vil bli framlagt på årsmøtet.

For driftsåret 2017 er det planlagt med fortsatt høye kostnader til vedlikehold. Dette skyldes primært et ønske om å gjøre noe med dekket på J-brygga og evt. oppstart av vedlikehold på vaktbua (utsatt fra 2016).

Regnskapet er vedlagt. Dette samt prisliste for 2017 blir gjennomgått på årsmøtet.

TYVERI.

Styret har ikke fått rapport om tyveri i 2016.

FERDSEL I BRYGGEANLEGGET

Fiske fra A-brygga var utfordrende også i 2016, blant annet knyttet til oppankring for betalende gjester på gjestebrygga, avfall og forsøpling. Styret ønsker fremdeles ikke å håndheve et «forbud» mot opphold på bryggene, da dette også i stor grad vil ramme foreningens medlemmer. Styret vil forsøke å informere fiskerne om nødvendigheten av opprydding og at de viker plassen når båter vil legge til og oppfordrer også medlemmene til å gi slik informasjon. Styret har satt opp et skilt på norsk, tysk og engelsk, der fiskere informeres om at opprydding og hensyn til gjestende båter er en forutsetning for fortsatt fiske fra A-brygga.

VAKT / DUGNAD

Vaktene har stort sett gått greit, men det er fremdeles noen som glemmer å møte opp.

Vaktlistene sendes ut på e-mail til alle mailbrukere. Det oppfordres til alle å gi beskjed om forandring i post- og mailadresser. Det er også medlemmenes ansvar å bytte med en annen eller skaffe vikar dersom man ikke kan møte på oppsatt vakt.

Etter henvendelse til våre medlemmer har vi fått en god dugnadsgjeng. Dette har blitt en suksess. Vi har nå en gruppe som stiller opp og gjør en god jobb ved behov. Det er et ønske om at denne utvides videre, interesserte kan henvende seg til styret v/ Teknisk sjef (post@slevikbf.no).

Styret takker dugnadsgjengen for en flott innsats!!

PARKERING / VINTERLAGRING AV BÅTER

Styret henstiller igjen alle til å benytte bilen minst mulig. Bruk sykkel.

Vi har fremdeles noe problemer med medlemmer som ikke melder fra om at de har båten på opplagsplassen ved pumpehuset. Vi ber medlemmene om å gi beskjed til kasserer straks båten er lagret på plassen. Videre ber vi om at alle overholder fristene for opplag på plassen, 1. oktober til 1. juni. Båter som lagres ut over dette kan fjernes for eiers risiko og regning. Dette gjelder også båter som ligger på/ ved utsettingsrampe.

UBENYTTEDE PLASSER

Vi ser stadig båtplasser som blir liggende ubenyttet gjennom hele året. Styret arbeider kontinuerlig for full utnyttelse av havna.

GJESTEBRYGGE

I 2016 hadde vi 43 betalende overnattinger på gjestebrygga. Gjestende båter kan nå betale både med kontanter og fra mobilen med Vipps. Som en forsøksordning ber styret medlemmene melde fra til Hakan kiosk (meld fra plassnummer på sms/telefon 413 61 938) dersom egen plass ikke benyttes over noe tid. Plasser som står ledige kan da leies ut som gjesteplass.

ENDRINGER I VEDTEKTENE

Årsmøtet 2016 ga styret fullmakt til å endre vedtektene for å tilpasse disse til medlemskapet i KNBF. Det ble i fjor også besluttet endringer som skal sikre bedre utnyttelse av båtplassene (paragraf 10).

Vedtektene, slik de nå er utformet, er vedlagt innkallingen.

OPPLYSNINGER TIL OG FRA MEDLEMMER

Medlemmene må selv melde fra til foreningen om eventuelle forandringer. Slik melding skal iht. vedtektene være skriftlig, benytt helst e-post. Foreningens e-postadresse er: post@slevikbf.no

(Tidligere post@slevik-batforening.no ). Dette gjelder opplysninger om endring av båttype, adresse, telefon og e-post adresse.

Som nevnt har styret gjort forsøk med utsendelse av felles sms, for eksempel forut for sterk vind /ekstremvær. Styret vil benytte ordningen ved behov, men dette har en kostnad og må brukes med omtanke. Vi minner medlemmene om å følge med på for eksempel www.yr.no. Vår nye hjemmesiden skal ha en link til værmeldingen/yr.

Hjemmesiden, som er ny og under utvikling, skal sikre god informasjonsflyt i foreningen, både fra styret til medlemmene, men også mellom medlemmene. Vi håper på sterkere medlemsengasjement knyttet til hjemmesiden, ved for eksempel bildedeling, informasjon og tips om vedlikehold, turer, link til andre plattformer som Facebook med mer. Bruk av digitale plattformer kan bidra til at vi når målet om å skape et ”godt og aktivt maritimt miljø”.

 

Styret vil takke alle for et godt samarbeid i 2016!

Slevik 14 februar 2017

Styret for Slevik Båtforening

Tormod A. Schei (s)                 Helg Sture Harper (s)             Ove Aa Mathisen (s)

Styreleder                               Nestleder                                Kasserer

Bjørn Tore Westby (s)             Henry Tvete (s)                       Jon Kolstad (s)

Sekretær                                Havnesjef                                Teknis