ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2019.
STYRETS ARBEID.
Fra årsmøtet 2019 til årsmøtet avholdt 2020 ble det gjennomført 13 styremøter.
ARBEID OG AKTIVITETER I 2019.
TEKNISK
• Årlig kontroll/verifisering samt 4 års belastningstest av krana gjennomført (4 tonn)
• Vedlikeholdsprosedyrer ble i ’19 etablert etter sjekklister utearbeidet av KNBF
• Arbeidet med J brygga er utsatt. Alle plassene fikk imidlertid akterfester og gamle stolper og vaiere ble fjernet. Dette innebærer at behovet for bobleanlegget faller bort langs J-brygga.
• Forsøk med egen søppelkasse for gjestehavn/medlemmer ble videreført i –’19. Dessverre plasseres fortsatt søppel ved siden av kassa også av medlemmer. Styret ønsker allikevel å videreføre ordningen og håper medlemmene vil bli med å ta ansvar for at havna er ren og pen.
• To nye kajakkstativer, sittebenk og utsettingsrampe ble etablert ved D brygga
• C brygga løsnet også i 2019 – dette aktualiserer behovet for å sikre havna bedre, minimum med en ny og bedre bølgebryter. Teknisk sjef har etablert nye fester (kjetting og trosser).
• Alle flytebryggene ble kontrollert i 19 og fester ble skiftet der det var behov.
• Teknisk sjef organiserte en større dugnad i juni med servering etter endt arbeid. Det ble utført arbeider på vaktbua, opprydding på bunnområdene langs land, materialer ble sjauet opp bak vaktbua, bod med utedo ble malt, stolper fra J brygga ble fjernet og plassen ved renseanlegget ble utvidet. 34 medlemmer møtte. Dugnaden ble godt mottatt og ble oppfattet av alle som et godt miljøskapende tiltak. Styret håper å arrangere årlige dugnader og takker alle som deltok.
• Kiosken er nå gjenreist. SSG Norge AS gjennomfører hele prosessen i dialog med oss.

ADMINISTRATIVT
• Kioskdriften skal etter planen tas opp igjen kommende sommer. Velet har signalisert at de vil drive kiosken videre. Styret er svært fornøyd med dette og håper vi på denne måten kan etablere permanent drift av kiosken. Kiosken utstyres av SBF, som ”leaser” dette til Velet. Intensjonen er at våre utgifter dekkes i løpet av ca tre sesonger og at inntektene fra kiosksalg utover en mindre avgift skal gå til Velet.
• På sommeren ble P-plassen på brygga skiltet om og parkeringen styres nå etter privatrettslige regler håndhevet av SBF. Parkeringsskive (urskive) er en forutsetning for parkering på vårt område. Styret ber alle respektere dette. Plassen har tidsbegrenset parkering hele året, ekstra skjerpet i den mest hektiske sommersesongen.
• Kommunens rullering av Arealplanen tar tid. Arealplanen (med kystsoneplanen integrert) er nå på 2. gangs høring (frist for uttalelser var 17. feb). Høringsdokumentet indikerer at vårt innspill om et større havneområde vil bli vedtatt. Se for øvrig ”Innkomne saker ”
• Tildeling av plasser ble gjennomført i henhold til vedtektene, senes vedtatt av årsmøtet i –’19. Ventelister på de ulike plasstypene publiseres nå på foreningens hjemmeside.
• Styret har ferdigstilt bestemmelser om båtstørrelser i havna. Dette punktet blir omtalt nærmere under ”innkomne saker”.

Styret vil også i år minne om at båteieren selv står ansvarlig for båtens sikkerhet. Vi minner også om havnereglementets bestemmelser om fortøyning, blant annet krav om bruk av strekkavlastere. Strekkavlastere sparer både båt og brygge for harde rykk.

Jubileum
Styret har tatt initiativet til en jubileumsfest – foreningen er 50 år!!. Festkomité er etablert. Vi håper alle blir med og ber dere sette av lørdag 8.august. Det blir bryggefest med arrangementer gjennom hele dagen og festmiddag på kommunebrygga om kvelden! For å sikre oss mot dårlig vær planlegges leie av et større telt. Foreningen tar kostnaden med teltet, resten skal dekkes via betalt påmelding. Bindende påmelding innen 15. juni.

VIKTIG ARBEID FRAMOVER
• Prosessen med modifisering/utvidelse av havna fortsetter
• Oppgradering / Vedlikehold av vaktbua skal etter planen startes opp i 2020. Vaktbua skal settes i god stand uten at den endres vesentlig.

MEDLEMMER / BÅTPLASSER
Pr nyttår hadde vi 192 aktive medlemmer, hvorav 9 med friplasser.
20 av de aktive medlemmene benyttet ikke plassen i 2019.
Det var registrert 52 passive medlemmer.
Foreningen har 70 medlemmer som ikke bor på Slevik (hytter)
Det er 69 medlemmer som søker plass, enten ny eller ønske bytte.

Langs bryggene disponerer vi 223 ordinære plasser.
I tillegg har vi 11 jolleplasser på egen brygge samt 10 plasser i ”krokene” som vi utnytter til joller.
Vi har 32 kajakkplasser fordelt på 2 stativer.
Ved nyttår hadde vi 22 ledige plasser på bryggene.
ØKONOMI.
Regnskapet for 2019 er i skrivende stund ikke revidert, og sendes derfor ikke ut på forhånd.
Totalt fakturerte vi kontingenter, bryggeavgift og innskudd for 1.044.000, som budsjettert.
Årsresultatet ser ut til å bli et overskudd på 264.000, 52.000 mindre enn budsjett. Regnskapet og budsjettet for 2020 gjennomgås i sin helhet på årsmøtet.

Forslag til priser for 2019 er justert med konsumprisindeksen (ref tidligere vedtak).
TYVERI.
Styret har ikke fått rapport om tyveri i 2019.
VAKT / DUGNAD
Rehabilitering av kommunebrygga førte til at oppstart av vaktordningen ble utsatt til 17.juni. Vaktene har deretter stort sett gått greit. Dagens ordning fungerer godt.
Vaktlistene sendes ut på e-mail til alle mailbrukere. Det oppfordres til alle å gi beskjed om forandring i post- og mailadresser. Det er også medlemmenes ansvar å bytte med en annen eller skaffe vikar dersom man ikke kan møte på oppsatt vakt. Vi minner om at vaktene må kvittere for at faktisk har gjennomført vakten.

Etter henvendelse til våre medlemmer har vi fått en god dugnadsgjeng. Dette har blitt en suksess. Vi har nå en gruppe som stiller opp og gjør en god jobb ved behov. Det er et ønske om at denne utvides videre, interesserte kan henvende seg til styret v/Teknisk sjef (post@slevikbf.no).
Styret takker dugnadsgjengen for en flott innsats!!

PARKERING / VINTERLAGRING AV BÅTER
Styret henstiller igjen alle til å benytte bilen minst mulig. Bruk sykkel!

Det er viktig å melde fra dersom du vil ha båten på opplagsplassen ved pumpehuset. Vi ber medlemmene om å gi beskjed til kasserer straks båten er lagret på plassen. Videre ber vi om at alle overholder fristene for opplag på plassen, 1. oktober til 1. juni. Båter som lagres ut over dette kan fjernes for eiers risiko og regning. Dette gjelder også båter som ligger på/ ved utsettingsrampe.

UTNYTTELSE AV PLASSER I HAVNA
Styret arbeider kontinuerlig for full utnyttelse av havna. Vi ser imidlertid at enkelte båtplasser blir liggende ubenyttet gjennom hele året. Vi ser også at enkelte båteiere har for små båter i fht den plassen de er tildelt. Båteier har ansvaret selv for at båten er tilpasset tildelt plass. Styret legger opp til å praktisere vedtektene/havnereglementets bestemmelser om utnyttelse av plassene i havna strengere. Havnereglementets bestemmelser om båtstørrelser er veiledende når flytting av en båt skal vurderes.

GJESTEBRYGGE
I 2019 hadde vi 52 betalende overnattinger på gjestebrygga. Gjestende båter kan betale både med kontanter og Vipps. Styret ber medlemmene melde fra til Hakan kiosk (forutsettes i drift) dersom egen plass ikke benyttes over noe tid. Plasser som står ledige kan da leies ut som gjesteplass. Dette er fortsatt en forsøksordning som vi foreløpig har liten erfaring med.

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT
Gjeldende vedtekter og havnereglement er lagt ut på foreningens hjemmeside. Vi minner om at alle båter i havna skal være forsikret, minimum med ansvarsforsikring. Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn både vedtektene og havnereglementet. ( hjemmesiden; (www.slevikbf.no) , eller oppslagstavla i havna, papirutgave kan oversendes på forespørsel)

OPPLYSNINGER TIL OG FRA MEDLEMMER
Medlemmene må selv melde fra til foreningen om eventuelle forandringer. Slik melding skal iht. vedtektene være skriftlig, benytt helst e-post. Foreningens e-postadresse er: post@slevikbf.no . Dette gjelder opplysninger om endring av båttype, forsikringsselskap, adresse, telefon og e-post adresse.

Styret har benyttet utsendelse av felles sms, for eksempel forut for sterk vind /ekstremvær. Styret vil benytte ordningen ved behov, men dette har en kostnad og må brukes med omtanke. Vi minner medlemmene om å følge med på for eksempel www.yr.no. Vår nye hjemmesiden har en link til værmeldingen/yr.

Hjemmesiden, som fremdeles under utvikling, skal sikre god informasjonsflyt i foreningen, både fra styret til medlemmene, men også mellom medlemmene. Vi håper på sterkere medlemsengasjement knyttet til hjemmesiden, ved for eksempel bildedeling, informasjon og tips om vedlikehold, turer, link til andre plattformer som Facebook med mer. Bruk av digitale plattformer kan bidra til at vi når målet om å skape et ”godt og aktivt maritimt miljø”.

Styret vil takke alle for et godt samarbeid i 2019!

Slevik 24. februar 2020
Styret for Slevik Båtforening

Tormod A. Schei (s) Helg Sture Harper (s) Ove Mathisen (s)
Styreleder Nestleder Kasserer

Bjørn Tore Westby (s) Henry Tvete (s) Magne Wold (s)
Sekretær Havnesjef Teknisk sjef