ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2020.

STYRETS ARBEID.

Styrets arbeid i 2020 var preget og er fortsatt preget av koronapandemien. Etter nedstengingen av landet i mars ble det fort klart at vi ikke kunne avholde årsmøtet for året 2020 på normal måte. Styret valgte da å utsette årsmøtet.

Koronapandemien har preget arbeidet i foreningen i hele  2020. Flere styremøter ble avholdt digitalt. Først utover vår og sommer ble det avholdt fysiske møter. Utover høsten ble imidlertid enkelte styremøter avlyst.

Det ble  gjennomført 12 styremøter i driftsåret 2020.

ARBEID OG AKTIVITETER I 2020.

TEKNISK

 • Årlig kontroll/verifisering samt 4 års belastningstest av krana gjennomført (4 tonn)
 • Vedlikeholdsprosedyrer er fulgt i hht sjekklister utearbeidet av KNBF
 • Forsøk med egen søppelkasse for gjestehavn/medlemmer ble videreført i -20.
 • Området rundt kajakkstativene ved D brygga er utbedret
 • Alle flytebryggene ble kontrollert i 20 og fester ble skiftet der det var behov.
 • Kiosken ble klargjort for ny drift.
 • Rehabilitering av vaktbua startet høsten -20. Vaktbu er nå ferdig rehabilitert med nytt tak, kledning, strømforsyning og tiltak som skal forhindr vann å trenge inn under bunnsvillene.

ADMINISTRATIVT

 • Kommunens reviderte arealplan er nå vedtatt (med kystsoneplanen integrert).  Forutsatt godkjent regulering kan vi nå utnytte et vesentlig større havneområde (”formålsområde” brukes som uttrykk i arealplanen)
 • SBF planla 50-års jubileum og inviterte til fest i august. Jubileumsfesten måtte avlyses som følge av koronapandemien.

Styret vil også i år minne om at båteieren selv står ansvarlig for båtens sikkerhet. Vi minner også om havnereglementets bestemmelser om fortøyning, blant annet krav om bruk av strekkavlastere. Strekkavlastere sparer både båt og brygge for harde rykk.

VIKTIG ARBEID FRAMOVER

 • Prosessen med modifisering/utvidelse av havna fortsetterMEDLEMMER / BÅTPLASSER 
  Medlemmer totalt pr 31.12.2020: 239

   

   
  Ordinære båtplasser totalt 214 I tillegg 16 jolle+ samt 11 jolleplasser.

   

  Aktive medlemmer, med fast plass og stemmerett 181 Benyttet plassen i 2020

   

  Aktive medlemmer, med fast plass og stemmerett 14 Benyttet ikke plassen i 2020
  Passive, uten fast plass, ikke stemmerett 57 Sesongplass eller på venteliste i 2020

   

  Hyttemedlemmer 74 Postadresse utenfor inntaksområdet
  venteliste 47 Søker om fast plass eller ønsker bytte
  Friplasser 7  
  kajakkplasser 32 Følger egen søkeliste og regnes ikke som båtplasser iht vedtektene

  ØKONOMI.

  Regnskapet for 2019 er i skrivende stund ikke revidert, og sendes derfor ikke ut på forhånd.Totalt fakturerte vi kontingenter, bryggeavgift og innskudd for 1.044.000, som budsjettert. Årsresultatet ser ut til å bli et overskudd på 264.000,  52.000 mindre enn budsjett. Regnskapet og budsjettet for 2020 gjennomgås i sin helhet på årsmøtet. Forslag til priser for 2019 er justert med konsumprisindeksen (ref tidligere vedtak).

  TYVERI.

  Teinehalere og teiner ble stjålet. Det er også gjort forsøk på å fjerne teinehalere fra flere båter.

  VAKT / DUGNAD

  Rehabilitering av kommunebrygga førte til at oppstart av vaktordningen ble utsatt til 17. juni. Vaktene har deretter stort sett gått greit. Dagens ordning fungerer godt.

  Vaktlistene sendes ut på e-mail til alle mailbrukere. Det oppfordres til alle å gi beskjed om forandring i post- og mailadresser. Det er også medlemmenes ansvar å bytte med en annen eller skaffe vikar dersom man ikke kan møte på oppsatt vakt. Vi minner om at vaktene må kvittere for at de faktisk har gjennomført vakten.

  Etter henvendelse til våre medlemmer har vi fått en god dugnadsgjeng. Dette har blitt en suksess. Vi har nå en gruppe som stiller opp og gjør en god jobb ved behov. Det er et ønske om at denne utvides videre, interesserte kan henvende seg til styret v/ Teknisk sjef (post@slevikbf.no). 

  Styret takker dugnadsgjengen for en flott innsats!! 

  Vakt

  Vaktene har stort sett fungert godt, men hvert år er det enkelte som glemmer å møte opp. De får da tilsendt en faktura for manglende oppmøte. Det har også vært noen få tilfeller hvor medlemmer har sagt fra seg båtplassen etter at vaktlistene har vært sendt ut. De har vært overrasket over at de fortsatt må ta den oppsatte vakten dersom båtplassen ikke er blitt leid ut til noen andre.

  Vaktlistene sendes ut på e-mail til alle mailbrukere. Det oppfordres til alle å gi beskjed om forandring i post- og mailadresser. Det er også medlemmenes ansvar å bytte med en annen eller skaffe vikar dersom man ikke kan møte på oppsatt vakt. 

  PARKERING / VINTERLAGRING AV BÅTER

  Styret henstiller igjen alle til å benytte bilen minst mulig. Bruk sykkel.

  Det er viktig å melde fra til havnesjefen (Christian) dersom du vil ha båten på opplagsplassen ved pumpehuset. Vi ber medlemmene om å gi beskjed til havnesjef straks båten er lagret på plassen. Videre ber vi om at alle overholder fristene for opplag på plassen, 1. oktober til 1. juni. Båter som lagres ut over dette kan fjernes for eiers risiko og regning. Dette gjelder også båter som ligger på/ ved utsettingsrampe. 

  UTNYTTELSE AV PLASSER I HAVNA

  Styret arbeider kontinuerlig for full utnyttelse av havna. Vi ser imidlertid at enkelte båtplasser blir liggende ubenyttet gjennom hele året.  Vi ser også at enkelte båteiere har for små båter i fht den plassen de er tildelt. Båteier har ansvaret selv for at båten er tilpasset tildelt plass. Styret legger opp til å  praktisere vedtektene/havnereglementets bestemmelser om utnyttelse av plassene i havna strengere. Havnereglementets bestemmelser om båtstørrelser er veiledende når flytting av en båt skal vurderes. 

  GJESTEBRYGGE

  I 2020 hadde vi 191 betalende overnattinger på gjestebrygga. Gjestende båter kan nå betale både med kontanter og Vipps. Styret ber medlemmene melde fra til Hakan kiosk (forutsettes i drift), eller havnesjef, dersom egen plass ikke benyttes over noe tid. Plasser som står ledige kan da leies ut som gjesteplass. Dette er fortsatt en forsøksordning som vi foreløpig har liten erfaring med. 

  VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT

  Gjeldende vedtekter og havnereglement er lagt ut på foreningens hjemmeside. Vi minner om at alle båter i havna skal være forsikret, minimum med ansvarsforsikring. Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn både vedtektene og havnereglementet. ( hjemmesiden;  (www.slevikbf.no) , eller oppslagstavla i havna, papirutgave kan oversendes på forespørsel) 

  OPPLYSNINGER TIL OG FRA MEDLEMMER

  Medlemmene må selv melde fra til foreningen om eventuelle forandringer. Slik melding skal iht. vedtektene være skriftlig, benytt helst e-post. Foreningens e-postadresse er: post@slevikbf.no . Dette gjelder opplysninger om endring av båttype, forsikringsselskap, adresse, telefon og e-post adresse.

  Som nevnt har styret benyttet utsendelse av felles sms, for eksempel forut for sterk vind /ekstremvær.  Styret vil benytte ordningen ved behov, men dette har en kostnad og må brukes med omtanke. Vi minner medlemmene om å følge med på for eksempel www.yr.no. Foreningens hjemmesiden har en link til værmeldingen/yr.

  Hjemmesiden skal sikre god informasjonsflyt i foreningen, både fra styret til medlemmene, men også mellom medlemmene. Vi håper på sterkere medlemsengasjement knyttet til hjemmesiden, ved for eksempel bildedeling, informasjon og tips om vedlikehold, turer, link til andre plattformer som Facebook med mer. Bruk av digitale plattformer kan bidra til at vi når målet om å skape et ”godt og aktivt maritimt miljø”.

  Styret vil takke alle for et godt samarbeid i 2020!

  Slevik 24. februar 2021

  Styret for Slevik Båtforening

   

  Tormod A. Schei (s)                Helg Sture Harper (s)             Ove Mathisen (s)

  Styreleder                              Nestleder                               Kasserer

   

  Bjørn Tore Westby (s)            Christian Hellquist (s)             Magne Wold (s)

  Sekretær                                Havnesjef