STYRETS ARBEID.
Fra årsmøtet 2018 til årsmøtet 2019 ble det gjennomført 12 styremøter.

ARBEID OG AKTIVITETER I 2018.
TEKNISK
 Årlig kontroll/verifisering samt 4 års belastningstest av krana gjennomført (4 tonn)
 Oppgradering av den mest ødelagte delen av dekket på J brygga startet høsten 2017 og ble fullført før båtsesongen startet i 2018. Dette arbeidet skal videreføres i -19.
 Forsøk med egen søppelkasse for gjestehavn/medlemmer ble gjennomført også sommeren -18. Ordningen fortsetter i -19.
 Styret tok i -18 et initiativ for avhending av henlagte båtvrak ved brua til Friedheim.
 Kajakkstativ ble ferdigstilt på forsommeren -18 og ble mye brukt. Etterspørsel etter plasser til kajakk er betydelig og styret vurderer å etablere flere kajakkplasser.
 C brygga løsnet to ganger under hardt vær, 10. august og i september. Falck inspiserte og sikret bryggen i aug. Teknisk sjef har etablert nye fester (kjetting og trosser).
 C og E festene forlenget inn mot land
 Strømkabel til E brygga ble byttet

ADMINISTRATIVT
 Kiosken var åpen for salg av kaffe, is, mineralvann, vafler etc., også i 2018. Magnus Guttormsen stod for driften og skal ha stor takk for sitt bidrag til et trivelig havnemiljø!
 Kiosken brant dessverre ned 27. november. Foreningens forsikring dekker opprydding (som ble utført før jul), kommunal saksbehandling og gjenoppbygging. SSG Norge AS gjennomfører hele prosessen i dialog med oss. Det tas sikte på at kiosken er gjenreist og i drift sommeren -19.
 På bakgrunn av signaler fra årsmøte i fjor gjennomførte styret et forsøk med redusert parkering på vårt område i havna. Forsøket var avtalt med kommunen og innebar at plassen ble omgjort til sykkelparkering, med mulighet for korte stans for av- og pålessing. Forsøket førte til betydelig redusert trafikk ut til snuplassen på kommunebrygga.
 Kommunen rullerer nå Arealplanen og Kystsoneplanen. Foreningen søkte høsten 2017 om en endring av havnearealet vist i gjeldende plan. Nåværende areal omslutter vår havn med knappest mulig margin. Foreningen har, som et innspill til kommunens arealplan bedt om en utvidelse av dette arealet. Kommunens arealplan (med kystsoneplanen integrert) er nå på høring. Det fremgår av høringsutkastet at vårt innspill støttes, med noen modifikasjoner. Høringen og bystyrets behandling av planen vil avklare om innspillet blir endelig vedtatt. Styret har satt i gang arbeidet med hvordan en utvidelse av havna kan se ut og finansiering av ulike varianter.
 Tildeling av plasser ble gjennomført i henhold til regelverket også i 2018. Foreningen har imidlertid et komplekst regelverk for tildeling, med fire ulike søkerlister og medlemmene kan disponere en plass i flere år uten at den benyttes. Videre er det ofte uklart hva slags plass den enkelte søker på, eller søker å bytte til. Antallet medlemmer som ønsker å bytte plass er økende og ventelistene for å få fast plass er lang. For å sikre en god, åpen og tillitsfull forvaltning av plassene i havna legger styret fram forslag til endringer i vedtektene .
Styret vil også i år minne om at båteieren selv står ansvarlig for båtens sikkerhet. Vi minner også om havnereglementets bestemmelser om fortøyning, blant annet krav om bruk av strekkavlastere. Strekkavlastere sparer både båt og brygge for harde rykk.

VIKTIG ARBEID FRAMOVER
 Oppgradering av J brygga videreføres sydover mot I-brygga i 2019
 Mulig utvidelse av havna i henhold til søknad oversendt kommunen. Realisering av søknaden
 innebærer at arbeidet med seilingsdybden ved J- brygga stilles i bero
 Oppgradering / Vedlikehold av vaktbua vurderes videre

BÅTPLASSER / MEDLEMMER.
Medlemmer pr 31.12.2018:
Båtplasser totalt                 259 (inkl 17 jolleplasser og 16 kajakkplasser)
Friplasser                                9
Passive medlemmer:          57
Ønske om bytte av plass:  42
Ønske om fast plass :         28
Hyttemedlemmer:              71
Medlemmer som ikke ønsker å benytte plassen sin:23

ØKONOMI. Regnskapet for 2018 er i skrivende stund ikke revidert, og sendes derfor ikke ut på forhånd. Noen hovedtall er at vi hadde driftsinntekter på 417.000 mot budsjett 412.000, driftskostnadene ble på 248.000 mot budsjett 270.000. Med avskrivninger omtrent som budsjett og med noe høyere kostnader til bryggevedlikehold enn budsjett, ser vi ut til å ende med et lite underskudd på 16.500. Budsjett tilsa et overskudd på 12.500. Regnskapet inkludert budsjett for 2019 vil bli framlagt og gjennomgått på årsmøtet. Forslag til priser for 2019 er justert med konsumprisindeksen i tråd med diskusjoner på årsmøtet 2016.

TYVERI.
Styret har ikke fått rapport om tyveri i 2018.

VAKT / DUGNAD
Vaktene har stort sett gått greit. Dagens ordning fungerer godt.
Vaktlistene sendes ut på e-mail til alle mailbrukere. Det oppfordres til alle å gi beskjed om forandring i post- og mailadresser. Det er også medlemmenes ansvar å bytte med en annen eller skaffe vikar dersom man ikke kan møte på oppsatt vakt.

Etter henvendelse til våre medlemmer har vi fått en god dugnadsgjeng. Dette har blitt en suksess. Vi har nå en gruppe som stiller opp og gjør en god jobb ved behov. Det er et ønske om at denne utvides videre, interesserte kan henvende seg til styret v/ Teknisk sjef (post@slevikbf.no).
Styret takker dugnadsgjengen for en flott innsats!!

PARKERING / VINTERLAGRING AV BÅTER
Styret henstiller igjen alle til å benytte bilen minst mulig. Bruk sykkel.
Det er viktig å melde fra dersom du vil ha båten på opplagsplassen ved pumpehuset. Vi ber medlemmene om å gi beskjed til kasserer straks båten er lagret på plassen. Videre ber vi om at alle overholder fristene for opplag på plassen, 1. oktober til 1. juni. Båter som lagres ut over dette kan fjernes for eiers risiko og regning. Dette gjelder også båter som ligger på/ ved utsettingsrampe.

UTNYTTELSE AV PLASSER I HAVNA
Styret arbeider kontinuerlig for full utnyttelse av havna. Vi ser imidlertid at enkelte båtplasser blir liggende ubenyttet gjennom hele året. Vi ser også at enkelte båteiere har for små båter i f.h.t. den plassen de er tildelt. Styret vil i 2019 praktisere vedtektenes bestemmelser om utnyttelse av plassene i havna, blant annet om flytting av båt, mer aktivt enn før.

GJESTEBRYGGE
I 2018 hadde vi 101 betalende overnattinger på gjestebrygga. Gjestende båter kan nå betale både med kontanter og Vipps. Styret ber medlemmene melde fra til Hakan kiosk (forutsettes gjenreist) dersom egen plass ikke benyttes over noe tid. Plasser som står ledige kan da leies ut som gjesteplass. Dette er fortsatt en forsøksordning som vi foreløpig har liten erfaring med.

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT
Gjeldende vedtekter og havnereglement er lagt ut på foreningens hjemmeside. Vi minner om at alle båter i havna skal være forsikret, minimum med ansvarsforsikring. Havnereglementet har nå fått bestemmelser om båtstørrelser i havna. Disse er referert i ”Innkomne saker – ” (se ellers hjemmesiden; (www.slevikbf.no) , eller oppslagstavla i havna, papirutgave kan oversendes på forespørsel).

OPPLYSNINGER TIL OG FRA MEDLEMMER
Medlemmene må selv melde fra til foreningen om eventuelle forandringer. Slik melding skal iht. vedtektene være skriftlig, benytt helst e-post. Foreningens e-postadresse er: post@slevikbf.no . Dette gjelder opplysninger om endring av båttype, forsikringsselskap, adresse, telefon og e-post adresse.
Som nevnt har styret benyttet utsendelse av felles sms, for eksempel forut for sterk vind /ekstremvær. Styret vil benytte ordningen ved behov, men dette har en kostnad og må brukes med omtanke. Vi minner medlemmene om å følge med på for eksempel www.yr.no. Vår nye hjemmesiden har en link til værmeldingen/yr.
Hjemmesiden, som fremdeles under utvikling, skal sikre god informasjonsflyt i foreningen, både fra styret til medlemmene, men også mellom medlemmene. Vi håper på sterkere medlemsengasjement knyttet til hjemmesiden, ved for eksempel bildedeling, informasjon og tips om vedlikehold, turer, link til andre plattformer som Facebook med mer. Bruk av digitale plattformer kan bidra til at vi når målet om å skape et ”godt og aktivt maritimt miljø”.
Styret vil takke alle for et godt samarbeid i 2018!

Slevik 18. februar 2019
Styret for Slevik Båtforening

Tormod A. Schei (s)             Helg Sture Harper (s)            Ove Mathisen (s)
Styreleder                               Nestleder                                  Kasserer

Bjørn Tore Westby (s)           Henry Tvete (s)                      Magne Wold (s)
Sekretær                                   Havnesjef                                Teknisk sjef