ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2023
STYRETS ARBEID.

2023 har vært et ordinært driftsår, med fokus på ordinært vedlikehold og forvaltning av foreningens båtplasser. Det ble avholdt 7 styremøter driftsåret 2023.

ARBEID OG AKTIVITETER I 2023.
TEKNISK
  • Innledende arbeid med riving av krana startet i høst.
  • Vedlikeholdsprosedyrer er fulgt i hht. sjekklister utearbeidet av KNBF
  • Alle flytebryggene ble kontrollert og fester ble skiftet der det var behov.
  • 8 utriggere på A brygga er skiftet ut med nye. A brygga belastes betydelig i hardt vær og vannspruten over brygga bidrar til at utriggerne ruster fortere her enn på bryggene lenger inne.
  • Kiosken var åpen store deler av sommersesongen.
ADMINISTRATIVT
  • Reguleringsplanen var sentral i styrets arbeid også -23. Kommunen, vår plankonsulent og SBF har hatt løpende dialog gjennom året. Vurderinger knyttet til det marine kulturmiljøet i havna (bygningsmassen) og krav om utvidelse av planområdet har gitt forsinkelser i fremdriften.

Styret vil også i år minne om at båteieren selv står ansvarlig for båtens sikkerhet. Vi minner også om havnereglementets bestemmelser om fortøyning, blant annet krav om bruk av strekkavlastere. Strekkavlastere sparer både båt og brygge for harde rykk. Vi minner videre om at metall mot metall i fortøyningene (sjakler) ødelegger bryggene. Se for øvrig havnereglementet.

 

Bryggefendere og fortøyningstau skal vedlikeholdes av båteier. Flere steder er fendrene løse og enkelte har fått løse tau i propellen. Dårlig vedlikehold på egen båtplass kan bidra til forsøpling av havna. Dette må vi unngå.

VIKTIG ARBEID FRAMOVER
  • Arbeidet med reguleringen blir styrets viktigste oppgave også i 2023, ved siden av ordinær drift og vedlikehold av havna. Styret fortsetter arbeidet med å finne fram til ny bølgebryter, med vekt på kvalitet og pris.
  • Kjettingene fra A brygga skal byttes i løpet av sesongen

 

MEDLEMMER / BÅTPLASSER

Medlemmer totalt pr 31.12.2023: 259

 

 
Ordinære båtplasser totalt 211 I tillegg 16 jolle+ samt 11 jolleplasser.

 

Aktive medlemmer, med fast plass og stemmerett 182 Benyttet plassen

 

Aktive medlemmer, med fast plass og stemmerett 15 Benyttet ikke plassen
Passive, uten fast plass, ikke stemmerett 62 Støttemedlem, venteliste eller sesongplass

 

Hyttemedlemmer 69 Postadresse utenfor inntaksområdet
Venteliste 52 Søker om fast plass eller ønsker bytte
Friplasser 7  
Kajakkplasser 40 Følger egen søkeliste og regnes ikke som båtplasser iht vedtektene
ØKONOMI.
Foreningens regnskap viser en fortsatt trend med mindre avvik i forhold til oppsatt budsjett. I skrivende stund er regnskapet ikke revidert, men utkast til regnskap viser et underskudd på 35.052 mot budsjettert underskudd på 208.500.  Største avvik mot budsjett er som varslet i fjor et merforbruk av kostnader vedrørende pågående reguleringsplan. Annet avvik på kostnadssiden er utbytting av ødelagte utliggere og pontoner. Til gjengjeld har vi noe høyere inntekter samt bedre renteinntekter enn budsjettert. Regnskapet vil bli distribuert og gjennomgått på årsmøtet på vanlig måte.

KONTINGENTER

Disse er i utgangspunktet beregnet med en prisvekst tilsvarende konsumprisindeksen. Det vedtatte merinnskuddet løper ut 2027, i hht til vedtakene fra årsmøtet i 2023.

VAKT / DUGNAD

Vaktene har stort sett fungert godt, men også i år har enkelte glemt å møte opp. Ikke-godkjent fravær innebærer faktura for manglende oppmøte. Det har også vært noen få tilfeller hvor medlemmer har sagt fra seg båtplassen etter at vaktlistene har vært sendt ut. Så lenge båtplassen ikke er leiet ut eller gitt videre til nytt medlem, plikter plass” eier” å gå vakt.

Vaktlistene sendes ut på e-mail til alle mailbrukere. Det oppfordres til alle å gi beskjed om forandring i post- og mailadresser. Det er også medlemmenes ansvar å bytte med en annen eller skaffe vikar dersom man ikke kan møte på oppsatt vakt. Vi minner om at vaktene må kvittere for at de faktisk har gjennomført vakten. Mangler slik underskrift anses vakten som ikke gjennomført.

Oppstart av vaktordningen var 15. Mai. Vaktene har deretter stort sett gått greit og det er godt frammøte. September er den måneden med størst variasjon i frammøte. Vaktholdet er viktig og alle oppfordres til å møte eller finne en vikar.

Vi har en kompetent dugnadsgjeng  som stiller opp og gjør en god jobb ved behov. Medlemmer som ønsker å bidra i dugnader kan henvende seg til styret v/ Teknisk sjef (post@slevikbf.no). 

Styret takker dugnadsgjengen for en flott innsats!! 

PARKERING / VINTERLAGRING AV BÅTER

Styret henstiller igjen alle til å benytte bilen minst mulig. Bruk sykkel.

et er viktig å melde fra til havnesjefen (Christian) dersom du vil ha båten på opplagsplassen ved pumpehuset. Vi ber medlemmene om å gi beskjed til havnesjef straks båten er lagret på plassen. Videre ber vi om at alle overholder fristene for opplag på plassen, 1. oktober til 1. juni. Båter som lagres ut over dette kan fjernes for eiers risiko og regning. Dette gjelder også båter som ligger på / ved utsettingsrampe. 

UTNYTTELSE AV PLASSER I HAVNA

Styret arbeider kontinuerlig for full utnyttelse av havna. Vi ser imidlertid fortsatt at enkelte båtplasser blir liggende ubenyttet gjennom hele året.  Vi ser også at enkelte båteiere har for små båter i fht den plassen de er tildelt. Båteier har ansvaret selv for at båten er tilpasset tildelt plass. Styret legger opp til å  praktisere vedtektene/havnereglementets bestemmelser om utnyttelse av plassene i havna strengere. Havnereglementets bestemmelser om båtstørrelser er veiledende når flytting av en båt skal vurderes.

GJESTEBRYGGE

I 2023 hadde vi 175 betalende overnattinger på gjestebrygga. Gjestende båter betaler nå hovedsakelig med Vipps. Styret ber medlemmene melde fra til Hakan kiosk (forutsettes i drift), eller havnesjef, dersom egen plass ikke benyttes over noe tid. Plasser som står ledige kan da leies ut som gjesteplass. Dette er fortsatt en forsøksordning som vi foreløpig har liten erfaring med. I 2023 ble noen få plasser frigjort av medlemmer og leiet ut. 

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT

Gjeldende vedtekter og havnereglement er lagt ut på foreningens hjemmeside. Vi minner om at alle båter i havna skal være forsikret, minimum med ansvarsforsikring. Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn både vedtektene og havnereglementet. ( hjemmesiden;  (www.slevikbf.no) , eller oppslagstavla i havna, papirutgave kan oversendes på forespørsel) 

MEDLEMSINFORMASJON

Medlemmene må selv melde fra til foreningen ved for eksempel endring av båttype, forsikringsselskap, adresse, telefon og e-post adresse. Slik melding skal iht. vedtektene være skriftlig, benytt helst e-post. Foreningens e-postadresse er: post@slevikbf.no . Dette gjelder opplysninger

Som nevnt har styret benyttet utsendelse av felles sms, for eksempel forut for sterk vind /ekstremvær.  Styret vil benytte ordningen ved behov, men dette har en kostnad og må brukes med omtanke. Vi minner medlemmene om å følge med på for eksempel www.yr.no. Foreningens hjemmeside har en link til værmeldingen/yr.

Hjemmesiden skal sikre god informasjonsflyt i foreningen, både fra styret til medlemmene, men også mellom medlemmene. Vi håper på sterkere medlemsengasjement knyttet til hjemmesiden, ved for eksempel bildedeling, informasjon og tips om vedlikehold, turer, link til andre plattformer som Facebook med mer. Bruk av digitale plattformer kan bidra til at vi når målet om å skape et ”godt og aktivt maritimt miljø”.

Foreningen, ved Helg Harper, utarbeidet i fjor «Slevik Båtforening. Historie 1970-2021». Dokumentet ble delt ut på årsmøtet i -23. Vi har fremdeles mange eksemplarer og håper på ytterligere spredning av vår historie. Dokumentet skal legges ut i vaktbua og i kiosken (forutsettes i drift) i sommer. Ta gjerne kontakt med styret dersom du ønsker ett eller flere eksemplarer av SBF Historie.

Styret vil takke alle for et godt samarbeid i 2023!

 

Slevik mars 2023

Styret for Slevik Båtforening

 

 

Tormod A Schei (s)

Styreleder

Helg Sture Harper (s) Nestleder Christian Hellquist (s) Havnesjef
 

Magne Wold (s)

Teknisk sjef

 

Bjørn Tore Westby (s) Sekretær

 

Ove Mathisen (s)

Kasserer