REFERAT FRA ÅRSMØTET

  1. SEPTEMBER 2021

Årsmøtet ble avholdt på Friedheim, torsdag 16. september 2021 kl. 1800

Grunnet den pågående Corona-epidemien, har årsmøtet ikke vært mulig å gjennomføre innenfor de bestemmelser som er gitt i Slevik Båtforenings vedtekter. Med de retningslinjer som i dag er gitt fra myndighetene gjennomføres årsmøtet innenfor disse retningslinjene.

Styrets leder ønsket velkommen,

Til behandling forelå: 

  1. Konstituering

Det fremkom ingen kommentarer til innkallelsen. Tilstede var 38 aktive medlemmer. 4 fullmakt ble framlagt.

Styrets leder, Tormod A. Schei, ble valgt til møteleder.

Styrets sekretær, Bjørn Tore Westby, ble valgt til referent.

Til å underskrive protokollen ble valgt Arild Eklund og Bernt Olsen. 

  1. Årsberetning

Styrets leder gikk gjennom den utsendte beretningen for året.

Noen kommentarer fremkom fra årsmøtedeltakerne, bl.a. at fristene for lagring av båter på parkeringsplassen er fra 1. september (ikke oktober) til 1. juni.

Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

  1. Regnskap og revisors beretning

Foreningens regnskap var utsendt på forhånd. Kasserer kommenterte enkelte punkter i regnskapet for 2020.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 305.245.-.

Revisorberetningen ble opplest og det fremkom ingen bemerkninger.

Regnskapet for 2020 ble deretter enstemmig godkjent.

Det ble igjen påpekt at alle endringer som berører båtplasser og dermed medlemsavgifter skal være skriftlig, både fra medlemmenes og styrets side.  

  1. Fastsettelse av kontingenter, avgifter og godtgjørelser. Budsjett for 2022.

Styret fremla en fullstendig oversikt over de foreslåtte kontingenter og påpekte at disse er regulert i.h.t. konsumprisindeksen som vedtatt på årsmøtet tilbake i tid.

Kasserer fremla deretter budsjettet for 2022 og styret og medlemmer kommenterte enkeltpunkter i dette.

Forslaget til kontingenter, avgifter og godtgjørelser ble godkjent og budsjettet ble deretter  enstemmig vedtatt.

  1. Innkommende forslag 

Drift av kiosken


 

Tore Helminsen etterlyste kontinuitet knyttet til drift av kiosken gjennom sommermånedene.

Medlemmene var enig i dette, men det ble samtidig påpekt at åpningen medførte problemer for den ansvarlige, grunnet Corona-situasjonen.

Styret er inneforstått med at neste sesong må organiseres annerledes og vil i den sammenheng igangsette et arbeid med å formalisere driften på en annen og mer forutsigbar måte for neste sesong.

Havnas videre utvikling og fremtidige drift. 

Styrets leder viste til det materialet som var utsendt medlemmene på forhånd og gjennomgikk deretter dagens situasjon og prosessen som er gjennomført i.f.t. kommunen hva gjelder utvidelse av formålsområdet for en fremtidig småbåthavn.

Det ble fra styrets side påpekt at det viktigste ved det arbeidet som er gjort, og fremtidig sett vil gjøre, er å sikre havna på en best mulig måte. Det ble konstatert, basert på det vi i dag kjenner, at de mest fordelaktige fremtidige løsningene ville kreve en regulering av området, slik kommunen har forutsatt.

Diskusjonen som fulgte var i stor grad konsentrert rundt alternative løsninger for en ny bølgebryter, størrelse på havna, estetiske innspill, økonomi og mulighetene en reguleringsplan i fremtid vil gi Båtforeningen.

Medlemmene var i stor grad samstemte på at det første innspillet i reguleringsprosessen ikke burde være så omfattende, hva gjelder størrelse på bryggene, som skissert på side 4 i det utsendte materialet. Styret tok dette til etterretning og vil innarbeide dette i fremtidige prosesser, og påpekte samtidig at enhver fremtidig beslutning knyttet til utvidelse/forlengelse av bryggene ville bli fremlagt for medlemmene for endelig beslutning.

Følgende forslag ble fremlagt for årsmøtet for beslutning:

Årsmøtet i Slevik Båtforening slutter seg til at prosessen med å regulere havna igangsettes, men at reguleringen ivaretar hensynet til en mindre havn enn skissert i figuren som fremkommer på side 4 i det utsendte materialet. 

Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer. 

  1. Valg

Valgkomiteens innstilling til de ulike verv ble fremlagt.

Alle nyvalg og gjenvalg ble enstemmig vedtatt. 

Funksjon                                 Navn                                                   Gjenv. Funksjonstid

Styret

Leder                                      Tormod Schei                                     1 år (gjenvalg)

Nestleder                               Helg Sture Harper                              1 år (ikke på valg)

Kasserer                                 Ove Aa. Mathisen                               1 år (ikke på valg)

Sekretær                                 Bjørn Tore Westby                              2 år (gjenvalg)

Havnesjef                               Christian Hellqvist                              1 år (ikke på valg)

Teknisk sjef                            Magne Vold                                         2 år (gjenvalg)

Kranvakter                             

Christian Hellqvist                                                                               1 år (ikke på valg)

Jørgen Johannessen                                                                          1 år (ikke på valg)

Terje Larsen                                                                                         1 år (ikke på valg)

Fred Hansen                                                                                         2 år (gjenvalg)

Revisorer                         

Per Gjerløv                                                                                           1 år (ikke på valg)

Nina Cecilie Gjølberg Nordli                                                              2 år (gjenvalg)

Valgkomite’                     

Thorbjørn Olsen                                                                                  2 år (gjenvalg)

Svein Sanne                                                                                         2 år (gjenvalg)

Arild Eklund                                                                                         1 år (ikke på valg) 

Bryggeansvarlige

A-brygga                     Terje Larsen                                                  1 år (et år igjen)

C-brygga                     Bernt Olsen                                                   2 år (gjenvalg)

E-brygga                     Tore Helminsen                                            1 år (ikke på valg)

G-brygga                     Bjørn Langgård                                             1 år (ikke på valg)

I-brygga                      Svein Sanne                                                   2 år (gjenvalg)

 

Styret takket alle for fremmøtet.

Slevik, 16. september 2021

Bjørn Tore Westby                             Arild  Eklund                         Bernt Olsen

Referent