REFERAT FRA ÅRSMØTET  31. MARS 2022

Årsmøtet ble avholdt på Friedheim, torsdag 31. mars 2022 kl. 1800

Grunnet Corona-epidemien og arbeidet med en reguleringsplan for båthavnen i Slevik havn har årsmøtet blitt utsatt fra 15. mars til 31. mars. Dette er ikke i.h.t. vedtektene, men styret valgte å utsette årsmøtet delvis grunnet usikkerhet knyttet til Corona-situasjonen og i påvente av mer oppdatert informasjon fra Fredrikstad Kommune vedr. status for arbeidet med reguleringsplanen.

Styrets leder ønsket velkommen,

Til behandling forelå: 

  1. Konstituering

Det fremkom ingen kommentarer til innkallelsen.

Tilstede var 25 aktive medlemmer. Ingen fullmakter ble framlagt.

Styrets leder, Tormod A. Schei, ble valgt til møteleder.

Styrets sekretær, Bjørn Tore Westby, ble valgt til referent.

Til å underskrive protokollen ble valgt Arild Eklund og Tore Helminsen. 

  1. Årsberetning

Styrets leder gikk gjennom den utsendte beretningen for året.

Ingen kommentarer fremkom fra årsmøtedeltakerne,

Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

  1. Regnskap og revisors beretning

Foreningens regnskap var utsendt på forhånd. Kasserer kommenterte enkelte punkter i regnskapet for 2021.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 291.498,-Revisorberetningen ble opplest og det fremkom ingen bemerkninger.

Regnskapet for 2021 ble deretter enstemmig godkjent.

Det ble igjen påpekt at alle endringer som berører båtplasser og dermed medlemsavgifter skal være skriftlig, både fra medlemmenes og styrets side. 

  1. Fastsettelse av kontingenter, avgifter og godtgjørelser. Budsjett for 2023.

Styret fremla en fullstendig oversikt over de foreslåtte kontingenter og påpekte at disse er regulert i.h.t. konsumprisindeksen som vedtatt på årsmøtet tilbake i tid.

I tillegg foreslo styret å videreføre et merinnskudd for perioden 2022-2024 for å underbygge selvfinansieringen av en ny bølgebryter.

Styret foreslo også en innbyrdes endring i innskudd/bryggeavgift, som i større grad gir en spredning som samsvarer med den reelle forskjellen i båtstørrelser.

Kasserer fremla deretter budsjettet for 2022 og styret kommenterte enkeltpunkter i dette.

Forslaget til utsendte kontingenter, avgifter og godtgjørelser ble godkjent og budsjettet ble deretter  enstemmig vedtatt.

  1. Innkommende forslag

Havnas videre utvikling 

Årsmøtet i september 2021 sluttet seg til styrets forslag om regulering av havna med de reservasjoner som ble vedtatt.

Styrets leder orienterte om dagens status for reguleringen og de aktiviteter som i denne sammenheng er gjennomført.

Årsmøtet diskuterte den fremlagte statusen og det videre arbeidet med reguleringsplanen, herunder mulige konsekvensvurdereringer som eventuelt må gjennomføres. Årsmøtet ga utrykk for sin støtte til status og fremdrift og berømmet styret og spesielt styrets leder for godt arbeid.

Det er i forbindelse med reguleringen og fremtidig forankring av ny bølgebryter fremkommet et behov for å avvikle bruken og fjerne krana. Årsmøtet diskuterte situasjonen og konkluderte som følger:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å avvikle bruk og å fjerne krana.

  1. Valg

Valgkomiteens innstilling til de ulike verv ble fremlagt.

Alle nyvalg og gjenvalg ble enstemmig vedtatt. 

Funksjon                     Navn                                       Gjenv. Funksjonstid

Styret

Leder                          Tormod Schei                             1 år (gjenvalg)             48 05 33 88

Nestleder                   Helg Sture Harper                     2 år (gjenvalg)            95 14 21 18

Kasserer                      Ove Aa. Mathisen                    2 år ( gjenvalg)             91 81 84 88

Sekretær                    Bjørn Tore Westby                    1 år (ikke på valg)        92 83 43 12

Havnesjef                   Christian Hellqvist                    2 år (gjenvalg)             93 20 57 93

Teknisk sjef                Magne Vold                               1 år (ikke på valg)        93 21 82 93

Kranvakter            

Christian Hellqvist                                                         2 år (gjenvalg)             93 20 57 93

Jørgen Johannessen                                                   2 år (gjenvalg)             97 69 20 89

Terje Larsen                                                                    2 år (gjenvalg)             48 15 06 17

Fred Hansen                                                                   1 år (ikke på valg)        95 16 15 41

Revisorer             

Per Gjerløv                                                                       2 år (gjenvalg)

Nina Cecilie Gjølberg Nordli                                         1 år (ikke på valg)

Valgkomite’           

Thorbjørn Olsen                                                               1 år (ikke på valg)        97 53 86 78

Svein Sanne                                                                     1 år (ikke på valg)        48 05 77 20

Arild Eklund                                                                      2 år (gjenvalg)             90 98 51 30

Bryggeansvarlige

 

 A-brygga         Terje Larsen                                            2 år (gjenvalg)             48 15 06 17

C-brygga         Bernt Olsen                                             1 år (ikke på valg)        90 17 03 49

E-brygga         Tore Helminsen                                      2 år (gjenvalg)             95 08 85 33

G-brygga         Bjørn Langgård                                      2 år (gjenvalg)              95 05 81 79

I-brygga          Svein Sanne                                             1 år (ikke på valg)        48 05 77 20

 

Styret takket alle for fremmøtet.

Slevik, 31. mars 2022

 

Bjørn Tore Westby                             Arild Eklund                            Tore Helminsen

Referent