REFERAT FRA ÅRSMØTET  15. MARS 2024

Årsmøtet ble avholdt på Friedheim, torsdag 15. mars 2024 kl. 1800

Styrets leder ønsket velkommen,

Til behandling forelå: 

  1. Konstituering

Det fremkom ingen kommentarer til innkallelsen.

Tilstede var 23 aktive medlemmer.

Styrets leder, Tormod A. Schei, ble valgt til møteleder.

Styrets sekretær, Bjørn Tore Westby, ble valgt til referent.

Til å underskrive protokollen ble valgt Arild Eklund og Tore Helminsen. 

  1. Årsberetning

Styrets leder gikk gjennom den utsendte beretningen for året.

Noen kommentarer til årsberetningen fremkom fra årsmøtedeltakerne, blant annet knyttet til gjestehavna.

Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

  1. Regnskap og revisors beretning

Foreningens regnskap var utsendt på forhånd. Kasserer kommenterte enkelte punkter i regnskapet for 2023. Kasserer konstaterte at den økonomiske situasjonen i foreningen er meget tilfredsstillende.

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 35.052,-.

Revisorberetningen ble opplest og det fremkom ingen bemerkninger.

Regnskapet for 2022 ble deretter enstemmig godkjent. 

  1. Fastsettelse av kontingenter, avgifter og godtgjørelser. Budsjett for 2023.

Styret fremla en fullstendig oversikt over de foreslåtte kontingenter og påpekte at disse er regulert i.h.t. konsumprisindeksen som vedtatt på årsmøtet tilbake i tid.

Kasserer fremla deretter budsjettet for 2023 og styret og medlemmer kommenterte enkeltpunkter i dette.

Det vises for øvrig til årsmøtets beslutning om videreføring av merinnskudd frem til og med 2027 som ble behandlet under forrige årsmøte.

Forslaget til kontingenter, avgifter og godtgjørelser ble godkjent og budsjettet ble deretter  enstemmig vedtatt.

  1. Innkommende forslag/saker til behandling

Ingen innkommende forslag ble registrert fra medlemmene

Reguleringsplan for havna – Status

Styrets leder orienterte om fremdriften knyttet til reguleringsplanen, herunder en oppsummering av de nødvendige aktivitetene som har blitt gjennomført etter merknader fra kommunale myndigheter.

Det er fortsatt noen uavklarte punkter knyttet til grensedragninger, men disse er adressert og vil ivaretas snarest mulig. Styrets leder konkluderte med at vi viderefører arbeidet med planen frem mot endelig godkjennelse i Bystyret. 

  1. Valg

Valgkomiteens innstilling til de ulike verv ble fremlagt.

Funksjon                                 Navn                                                   Gjenv. Funksjonstid 

Styret

Leder                                      Tormod Schei                                     1 år (gjenvalg)

Nestleder                               Helg Sture Harper                              2 år (gjenvalg)

Kasserer                                 Ove Aa. Mathisen                               2 år (gjenvalg)

Sekretær                               Bjørn Tore Westby                             1år (ikke på valg)

Havnesjef                               Christian Hellqvist                              2 år (gjenvalg)

Teknisk sjef                            Magne Vold                                         1 år (ikke på valg)

Revisorer                       Per Gjerløv                                         2 år (gjenvalg)

Nina Cecilie Gjølberg Nordli               1 år (ikke på valg)

 

Valgkomite’                    Thorbjørn Olsen                                 1 år (ikke på valg)

Svein Sanne                                        1 år (ikke på valg)

Arild Eklund                                        2 år (gjenvalg)

Bryggeansvarlige 

        A-brygga                     Terje Larsen                                       2 år (gjenvalg)

C-brygga                     Bernt Olsen                                        1 år (ikke på valg)

E-brygga                     Tore Helminsen                                   2 år (gjenvalg)

G-brygga                     Bjørn Langgård                                               2 år (gjenvalg)

I-brygga                      Svein Sanne                                       1 år (ikke på valg)

Alle valg ble enstemmig vedtatt

Styret takket alle for fremmøtet.

 

Slevik, 14. mars 2024

Bjørn Tore Westby                             Arild Eklund                            Tore Helminsen

Referent