Årsmøtet ble avholdt på Friedheim, onsdag 21. mars 2018 kl. 1900

Styrets leder ønsket velkommen,

Til behandling forelå:

 1. Konstituering

Det fremkom ingen kommentarer til innkallelsen.

Tilstede var 21 aktive medlemmer. 1 fullmakt ble framlagt.

Styrets leder, Tormod A. Schei, ble valgt til møteleder.

Styrets sekretær, Bjørn Tore Westby, ble valgt til referent.

Til å underskrive protokollen ble valgt Are Eklund og Atle Johannessen 

 1. Årsberetning

Styrets leder gikk gjennom den utsendte beretningen for året.

Noen kommentarer fremkom fra årsmøtedeltakerne og årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent. 

 1. Regnskap og budsjett og revisors beretning

Foreningens kasserer gikk gjennom regnskapene og kommenterte de enkelte punktene.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 96.145

Revisorberetningen ble opplest og det fremkom noen bemerkninger som ble kommentert av foreningens kasserer.

Regnskapet for 2017 ble deretter enstemmig godkjent.

Kasserer fremla budsjettet for 2018 og styret kommenterte enkeltpunkter i dette.

Ingen innsigelser fremkom fra medlemmene og budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Det ble igjen påpekt at alle endringer som berører båtplasser og dermed medlemsavgifter skal være skriftlig, både fra medlemmenes og styrets side. 

 1. Fastsettelse av kontingenter, avgifter og godtgjørelser

Styret fremla en fullstendig oversikt over de foreslåtte kontingenter og påpekte at disse er regulert i.h.t. konsumprisindeksen som vedtatt på årsmøtet tilbake i tid. Det ble videre opplyst at de vedtatte kontingenter, avgifter og godtgjørelser vil bli publisert på Båtforeningens hjemmeside i etterkant av årsmøtet, kontingent til KNBF (kr. 50,-) vil bli tillagt medlemmer med båt.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til dette.

 1. Innkommende forslag 
 • Vedtektsendring 1

Legges inn i vedtektene som nytt pkt under §3 Personvern

Slevik Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, telefon-/mobilnummer og epost-adresse. Ved behov kan foreningen dele personopplysninger mellom medlemmene og/eller med nærmere bestemte organisasjoner (eks Kongelig Norsk Båtforbund, KNBF). Foreningens medlemmer kan reservere seg mot deling av personopplysninger. Foreningen har tilgjengelig dokumentasjon som viser hvilke opplysninger og hvilke organisasjoner som mottar personopplysninger og fører liste over medlemmer som reserverer seg mot slik deling. 

Endringen ble enstemmig vedtatt.

 • Vedtektsendring 2

Forslag til vedtektsendring: §10. underpunkt 2 og 3

 1. Medlem som bor innenfor forannevnte område og medlem som har hytte i forannevnte område, og som har stått på venteliste i over 5 år.
 2. Medlem som har hytte i forannevnte område, (under 5 år på venteliste).

Endringen ble enstemmig vedtatt. 

 • Forslag fra Are Eklund om nedskrivning av medlemsinnskuddene i foreningen 

Are Eklund presenterte et forslag om nedskrivning av medlemsinnskuddene i foreningen.

Bakgrunnen for forslaget er basert på at foreningen i dag ikke har nødvendige frie midler til å foreta nødvendige nyinvesteringer i erstatninger av dagens bryggeanlegg. For å frigjøre nødvendige investeringsmidler til dette ble det foreslått å nedskrive eksisterende medlemsinnskudd med f.eks. 10% pr år. Det ble fra styrets side påpekt at en modell som dette, ville kreve endringer i Båtforeningens vedtekter.

Det er en erkjennelse at foreningen i dag ikke har den nødvendige frie kapital (eks. fond) til fremtidige vesentlige investeringer i nye brygger. Bryggene forringes over tid (standard levetid ca. 25 år) og selv med fornuftig og utstrakt vedlikehold basert på dugnad kan vi ikke forvente at dette vil vare evig.

I diskusjonen som fulgte forslaget på årsmøtet, ligger det en klar erkjennelse fra medlemmene om at fremtidig utskifting vil være nødvendig. Spørsmålet som nødvendigvis reiser seg er hvordan foreningen kan tilveiebringe den nødvendige kapital til å gjennomføre en fremtidig utskiftning. Nødvendige midler/egenkapital må reises av Båtforeningens egne medlemmer.

Årsmøtet ga styret i oppdrag å utarbeide mulige modeller for hvordan dette kan gjøres i fremtid og fremlegge dette som en beslutningssak på neste årsmøte. 

 • Informasjon vedr. mulig utvidelse av havna

Styret viser til diskusjonene rundt utvidelse av havna som ble gitt på årsmøtet i fjor.

I den forbindelse ga styrets leder en kort redegjørelse for mulige scenarier knyttet til en eventuell utvidelse av havna, blant annet grunnet et negativt vedtak i Fredrikstad kommune om muligheten for å mudre seilingsløpet utenfor brygge J. Det ble i denne sammenheng informert om at mulige scenarier er oversendt Fredrikstad Kommune for videre behandling. Det må

påregnes relativt lang behandlingstid da dette vil berøres av kystsoneplaner og også kreve omreguleringer.

Årsmøtet tok orienteringen til etterretning og ba styret arbeide videre med mulige alternativer

 1. Valg

Valgkomiteens innstilling til de ulike verv ble fremlagt.

Alle nyvalg og gjenvalg ble enstemmig vedtatt. 

Funksjon                                 Navn                                                   Gjenv. Funksjonstid

Styret

Leder                                      Tormod Schei                                    1 år (gjenvalg)

Nestleder                               Helg Sture Harper                            2 år (gjenvalg)

Kasserer                                 Ove Aa. Mathisen                            2 år (gjenvalg)

Sekretær                               Bjørn Tore Westby                            1 år (ikke på valg)

Havnesjef                               Henry Tvete                                      1 år (gjenvalg)

Teknisk sjef                            Magne Vold                                      1 år (ikke på valg)

Kranvakter                           

Christian Hellqvist                            2 år (gjenvalg)

Jon Lolle                                              2 år (ny)

Terje Larsen                                        2 år gjenvalg)

Fred Hansen                                       1 år (ikke på valg)

Revisorer                              Per Gjerløv                                          2 år (ny)

Nina Cecilie Gjølberg Nordli            1 år (ikke på valg)

Valgkomite’                         Thorbjørn Olsen                                 1 år (ikke på valg)

Svein Sanne                                        1 år (ikke på valg)

Arild Eklund                                         2 år (gjenvalg) 

Bryggeansvarlige 

            A-brygga                     Terje Larsen                                       2 år (gjenvalg)

C-brygga                     Ove Mathisen                                    2 år (gjenvalg)

E-brygga                     Tore Helminsen                                  2 år (gjenvalg)

G-brygga                     Bjørn Langgård                                 2 år (gjenvalg)

I-brygga                      Svein Sanne                                       2 år (gjenvalg)

 

 

Styret takket alle for fremmøtet.

 

Slevik, 21. mars 2018

 

 

 

Bjørn Tore Westby                             Are Eklund                         Atle Johannessen

Referent