VEDTEKTER FOR SLEVIK BÅTFORENING

Vedtatt årsmøtet 13. mars 2019

§ 1. NAVN
Foreningens navn er Slevik Båtforening. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, Region Øst, og er registrert i frivillighetsregisteret. Foreningens hjemsted er Fredrikstad kommune.

§ 2. FORMÅL
1. Gi lokalbefolkningen og allmennheten tilgang til sjøen og mulighet til å nyte et aktivt båtliv.
2. Arbeide for en god, sikker og hensiktsmessig havn for fritidsbåter.
3. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur.
4. Skape et godt og aktivt maritimt miljø for medlemmer og gjester.
5. Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården og sjøen som rekreasjonsområde.
6. Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.
Foreningens formål er ikke-økonomisk.

§ 3. MEDLEMSKAP
Foreningen er åpen for alle over 18 år.
Aktiv medlem
Når medlemmet har fast plass i foreningens havn, har han/hun fulle plikter og rettigheter og har stemmerett på årsmøtet.
Passiv medlem
Som passive medlemmer regnes personer som står på venteliste, og personer som bare vil være medlem. Passive medlemmer har møte, tale og forslagsrett på årsmøte.
Søknad om medlemskap og utmelding, skjer skriftlig / pr. e-post til styret, og gjelder fra poststemplets dato.
Personvern
Slevik Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, telefon-/mobilnummer og epost-adresse. Ved behov kan foreningen dele personopplysninger mellom medlemmene og/eller med nærmere bestemte organisasjoner (eks Kongelig Norsk Båtforbund, KNBF). Foreningens medlemmer kan reservere seg mot deling av personopplysninger. Foreningen skal utarbeide dokumentasjon som viser hvilke opplysninger og hvilke organisasjoner som mottar personopplysninger og føre liste over medlemmer som reserverer seg mot slik deling.

§ 4. MEDLEMMENES PLIKTER
Hvert medlem plikter:
1. å overholde foreningens til enhver tid gjeldende vedtekter og instrukser.
2. å betale medlems-, og øvrige avgifter i rett tid.
3. å meddele skriftlig / pr. e-post til styret alle forandringer i de opplysninger som er oppgitt på båtplasskortet.
4. å verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havnen.
5. å delta i vaktordninger som styret finner nødvendig.

§ 5. KONTINGENTER OG AVGIFTER
1. Medlemskontingent, avgifter og godtgjørelser fastsettes av årsmøte.
2. Frister for betaling fastsettes av styret.
3. Den som ikke betaler det skyldige beløp til foreningen innen siste betalingsdag, vil etter en purring få et tillegg på 20 %. Hvis dette ikke betales innen siste betalingsdag, opphører medlemskapet uten at kravet dermed bortfaller. Utestående fordringer avregnes mot innskuddet før dette tilbakebetales.
4. Innbetalt innskudd tilbakebetales når nytt båtplassinnskudd er innbetalt av ny bruker.
5. Medlemmer over 80 år fritas for vakter og gis rabatt i hht prisliste.

§ 6. ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15. mars.
Innkalling til ordinært årsmøte skjer skriftlig / pr. e-post, med tre ukers varsel.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest en uke etter utsendelse av årsmøteinnkallingen.
På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:
1. Konstituering.
2. Årsberetning vedlegges innkallingen
3. Regnskap og revisors beretning vedlegges innkallingen
4. Fastsettelse av kontingent, avgifter og godtgjørelser.
5. Innkomne forslag.
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen
7. Valg av styret, teknisk komité, valg komité, revisor, og eventuelt andre komiteer.
Alle valg til styret gjelder for 2 år av gangen, men Leder for 1 år av gangen.
Gjenvalg kan finne sted.
Bare aktive medlemmer med betalt medlemskontingent kan avgi stemme.
Årsmøtet ledes av en møteleder som årsmøte velger. Med de unntak som følger av vedtektene, avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med kortere frist, dog minst 14 dager.

§ 8. ENDRING AV VEDTEKTENE
Endring av vedtektene vedtas med minst 3/4 av de avgitte stemmer på årsmøte.
Stemmer kan også avgis ved godkjent fullmakt. Hvert medlem kan bare representere 2 fullmakter.
Fullmakt må alltid være skriftlig / pr. e-post og fullmakten gjelder alle saker med mindre det er spesifisert unntak for enkeltsaker.
Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 31.desember i året før årsmøtet.

§ 9. FORENINGENS LEDELSE OG STYRE
Foreningens styre består av et styre på 6 medlemmer, og dessuten skal det oppnevnes 2 faste komiteer.
Styret: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, havnesjef, teknisk sjef.
Komiteer: Teknisk komité, valgkomité.
Lederen leder styremøtene. I lederens fravær fungerer nestlederen i dennes sted.
Arbeidsinstrukser for styret og komiteene utarbeides av styret. Komiteene skal innkalles til styremøter når saker som vedrører den enkelte komité skal behandles. Komité medlemmene har tale, forslag og stemmerett i disse sakene. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Leder sammen med kasserer har prokura.
Aktive medlemmer kan ikke nekte å påta seg verv i foreningen, hvis ikke helsemessige eller andre vektige grunner kan dokumenteres. Styremedlem fritas for verv like mange år vedkommende har vært i styret.

§ 10. BRYGGEPLASS
Alle som ønsker å bli tildelt fast båtplass må ha postadressen eller hyttenr. innenfor foreningens inntaksområde (geografisk definert område), være medlem i båtforeningen og ha betalt medlemskontingent.

Denne prioritetsrekkefølge gjelder:
1. Medlem som bor innenfor forannevnte område og medlem som har hytte i forannevnte område, og som har stått på venteliste i over 5 år.
2. Medlem som har hytte i forannevnte område, (under 5 år på venteliste).

Søknad om plass, eller bytte av plass, skal spesifiseres på båtplasstype og angi bredde og lengde på båt (se havnereglementet). Uspesifiserte søknader behandles ikke. Søknadsdato er ansiennitetsdato og båtplasser tildeles fortløpende. Søkerlisten skal være tilgjengelig for medlemmer og søkere på en hensiktsmessig plattform, fortrinnsvis foreningens hjemmeside.
Søknadsfrist knyttet til båtplasser er 1. mars.

Fristen gjelder for søknad om fast plass, bytte av plass, sesongplass og om tildelt plass ikke skal benyttes. Søknader som ikke er innsendt innen fristen, behandles påfølgende år eller, hvis mulig, etter 20. juni.

Ethvert ønske om bytte av båtplass skal skriftlig forelegges styret. Skal medlemmet ikke selv benytte plassen, skal styret innformeres skriftlig. Ubenyttet båtplass skal stilles til styrets disposisjon fra 1. mars, og styret bemyndiges til å leie ut plassen for en sommersesong.
Et medlem som ikke ønsker å benytte seg av tilbudt plass, eller unnlater å svare innen 10 dager, strykes fra søkerlisten. Et medlem som på denne måten strykes fra søkerlisten kan ikke føres opp igjen før tidligst etter ett år og da på bakgrunn av ny skriftlig søknad.
Båtplass som ikke tas i bruk innen 20. juni, vil kunne disponeres av foreningen ved Styret, dersom det ikke er inngått avtale med bruker. Det vil ikke bli gitt kompensasjon til medlemmet.
Styret kan pålegge medlemmer å bytte båtplass for å oppnå bedre utnyttelse av havna. Flytting av båtplass meddeles skriftlig og er midlertidig i 2 år. Dersom medlemmet i denne perioden ikke har anskaffet seg båt som er tilpasset opprinnelig plass, gjøres flyttingen permanent og avregning av innbetalt innskudd blir gjennomført.
Hver boenhet i Slevik, kan kun tildeles en fast båtplass, unntatt separat plass ved brygge K.
Sesongplass kan tildeles beboere utenfor havnas geografiske område, men da etter 20.juni. Det samme gjelder evt båt nummer to for medlemmer med fast plass
Ikke utsetting av båt/ ikke bruk av båtplass kan gjøres gjeldene i inntil 2 år uten tap av retten til båtplassen. Eventuell dispensasjonssøknad skal forelegges styret.
Fraflytting fra Slevik (forannevnte områder) medfører tap av retten til fast båtplass.
Enhver som har båtplass kan overdra samme til ektefelle, samboer eller barn, når boforholdet i tidligere nevnte område i Slevik opprettholdes. Styret skal alltid informeres skriftlig i slike saker.

§ 11. EKSKLUSJON
Eksklusjon av foreningsmedlem kan foretas av styret med alminnelig flertall når vedkommende:
1. Bryter foreningens vedtekter, reglement eller andre bestemmelser fra styret.
2. Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen eller opptrer illojalt.
3. Underslår betrodde midler.
Slik eksklusjon gis med virkning for beslutningsåret og de to etterfølgende år. Styrets beslutning om eksklusjon kan ankes inn for årsmøte innen 14 dager, etter mottagelse av denne.

 

§ 12. KLAGE
Klager og tvister vedrørende forhold i havnen forelegges skriftlig / pr e-post til styret i foreningen.
Styrets vedtak kan ankes inn til årsmøte.
Anken sendes styret skriftlig / pr. e-post senest innen 31. desember.

§ 13. OPPLØSNING
Til foreningens oppløsning kreves minst 2/3 av det aktive medlemstall på et ordinært årsmøte.
På det ordinære årsmøte må minst 2/3 av foreningens aktive medlemmer være tilstede. Dersom årsmøte ikke er beslutningsdyktig, må saken utsettes til neste ordinære årsmøte hvor saken avgjøres med 3/4 flertall uansett hvor mange medlemmer som stemmer.
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre.
Etter at alle kreditorer og medlemmer har fått tilbake sitt tilgodehavende, tilfaller eventuelle restverdier lokale allmennyttige formål etter vedtak av det ekstraordinære årsmøte

 

 

 

 

.