Medlemskap i foreningen er åpen for alle over 18 år.
Dette er bestemt i våre vedtekter, paragraf 3:

§ 3. MEDLEMSKAP

Foreningen er åpen for alle over 18 år.

Aktiv medlem

Når medlemmet har fast plass i foreningens havn har han/hun fulle plikter og rettigheter og har stemmerett på årsmøte.

Passiv medlem

Som passive medlemmer regnes personer som står på venteliste, og personer som bare vil være medlem. Passive medlemmer har møte, tale og forslagsrett på årsmøte.

Søknad om medlemskap og utmelding, skjer skriftlig / pr. e-post til styret, og gjelder fra poststemplets dato.

Båtplasser på bryggeanlegget er også nevnt i vedtektene, paragraf 10:

§ 10. BRYGGEPLASS

Alle som ønsker å bli tildelt fast båtplass må ha postadressen eller hyttenr. innenfor foreningens inntaksområde (geografisk definert område), være medlem i båtforeningen og ha betalt medlemskontingent.

Denne prioritetsrekkefølge gjelder:
1. Medlem som bor innenfor forannevnte område og medlem som har hytte i forannevnte område, og som har stått på venteliste i over 5 år.
2. Medlem som har hytte i forannevnte område, (under 5 år på venteliste).

Søknad om plass, eller bytte av plass, skal spesifiseres på båtplasstype og angi bredde og lengde på båt (se havnereglementet). Uspesifiserte søknader behandles ikke. Søknadsdato er ansiennitetsdato og båtplasser tildeles fortløpende. Søkerlisten skal være tilgjengelig for medlemmer og søkere på en hensiktsmessig plattform, fortrinnsvis foreningens hjemmeside.
Søknadsfrist knyttet til båtplasser er 1. mars. 

Ethvert ønske om bytte av båtplass skal skriftlig  forelegges styret. Skal medlemmet ikke selv benytte plassen, skal styret informeres skriftlig. Ubenyttet båtplass skal stilles til styrets disposisjon fra 1. mars, og styret bemyndiges til å leie ut plassen for en sommersesong.

Ikke utsetting av båt/ ikke bruk av båtplass kan gjøres gjeldene i inntil 2 år ute tap av retten til båtplassen. Eventuell dispensasjonssøknad skal forelegges styret.

Fraflytting fra Slevik (forannevnte områder) medfører tap av retten til fast båtplass. Enhver som har båtplass kan overdra samme til ektefelle, samboer eller barn, når boforholdet i tidligere nevnte område i Slevik opprettholdes.

Styret skal uansett alltid informeres skriftlig eller pr e-post i slike saker.

Hver boenhet i Slevik kan kun tildeles en båtplass, unntatt separat plass ved brygge K.

Ved felleseie i båt, må båtplassansvarlig være bosatt i forannevnte område i Slevik, og alle partsinnehavere må være medlemmer i foreningen.

Medlemsområde