Havnereglement

Tildeling av båtplasser på bryggeanlegget (utdrag fra Vedtekter)

Alle kan søke båtplass, men tildeling av fast båtplass i havnen skjer etter ansiennitetsprinsippet. Alle som ønsker å bli tildelt fast båplass må ha postadressen eller hyttenr. innen geografisk definert område, være medlem i båtforeningen og ha betalt medlems-kontingent.

Denne prioritetsrekkefølge gjelder:

Medlem med fast plass i havnen som ønsker å bytte plass. Medlem som bor innenfor forannevnte område og medlem som har hytte i forannevnte område, og som har stått på venteliste i over 5 år. Medlem som har hytte i forannevnte område, (under 5 år på venteliste) Ethvert ønske om bytte av båtplass skal skriftlig / pr. e-post forelegges styret.

Skal båtplasseier ikke selv benytte plassen, skal styret skriftlig / pr. e-post informeres. Ubenyttet båtplass skal stilles til styrets disposisjon fra 1. mars, og styret bemyndiges til å leie ut plassen for en sommersesong.

Ikke utsetting av båt/ ikke bruk av båtplass kan gjøres gjeldene i inntil tre sammenhengende kalenderår ute tap av retten til båtplassen. Eventuell dispensasjonssøknad skal forelegges styret.

Fraflytting fra Slevik (forannevnte områder) medfører tap av retten til båtplass. Enhver som har båtplass kan overdra samme til ektefelle, samboer eller barn, når boforholdet i tidligere nevnte område i Slevik opprettholdes.

Styret skal uansett alltid informeres skriftlig eller pr e-post i slike saker.

Hver boenhet i Slevik kan kun tildeles en båtplass, unntatt separat plass ved brygge K.

Ved felleseie i båt, må båtplassansvarlig være bosatt i forannevnte område i Slevik, og alle partsinnehavere må være medlemmer i foreningen.

Havnereglement

 1. Havnesjefen forestår den daglige drift av foreningens anlegg.
 2. Havnesjefen skal påse at havnereglementet og reglement for kran følges.
 3. Det skal være overensstemmelse mellom båtens størrelse og båtplassen. Ved tvil avgjøres dette av havnesjef.
 4. Båteier plikter å sørge for solid og riktig fortøyning som er dimensjonert for båtens størrelse og vekt. Alle fortøyninger skal ha strekkavlastere av gummi, ikke stålfjærer.
 5. Det skal ikke benyttes sjakler som ”siste ledd” mot metallringene på flytebryggene. Dette gir ekstra slitasje på brygganlegget. Fortøyningstau skal ikke flyte i sjøen når plassen forlates for kortere eller lenger tid.
 6. Fendere skal benyttes i tilstrekkelig antall og med passende størrelse.
 7. Havnesjef skal etter vurdering kunne foreta utbedring av mangelfull/feilaktig fortøyning. Kostnader ved dette belastes det aktuelle medlem.
 8. Båteier er ansvarlig for skader som båteier selv påfører brygger, utstyr eller andre båter, herunder skader forårsaket av manglende fortøyning. Båter skal derfor være forsikret, minimum med ansvarsforsikring. Båteier skal oppgi skriftlig (e-post godtas) hvor båten er forsikret.
 9. Båteier skal ikke under noen omstendighet selv foreta justeringer av båtplassens bredde eller gjøre andre tiltak.
 10. Fastmontert utstyr slik som fenderlister, trapper og andre hjelpemidler for å komme om bord i båten skal være godkjent av havnesjef.
 11. Fortøyninger og annet løst utstyr skal fjernes etter sesongslutt. Havnesjef vil i motsatt fall kunne fjerne dette, kaste det eller bruke dette til annet formål.
 12. Vis hensyn til båtnaboer, hjelp hverandre og sørg for et godt miljø i havna.
 13. Tilfeldig strømforbruk kan fritt benyttes dersom tilbudet finnes. Det skal kun benyttes godkjente kabler. Mangelfulle kabler blir fjernet.
 14. Det skal  kun benyttes en – 1- sammenhengende ledning fra strømboks til båt. Forbruk faktureres etter bruk.
 15. Fast strømforbruk skal avtales med foreningen og faktureres etter bruk.
 16. Hver flytebrygge har en egen bryggeansvarlig. Bryggesjefen overvåker tilstanden på egen brygge og rapporterer eventuelle behov til Teknisk sjef eller til Havnesjefen

 

Generelle bestemmelser

 1. Hold havna ryddig.
 2. Klager på forhold i havna skal skriftlig forelegges styret.
 3. Fremleie er ikke tillatt, og det er kun båt registrert på leietager som kan ligge på tildelt plass. Ved felleseie i båt skal alle sameiere være medlem av foreningen.

 

HUSK AT FORENINGEN BLIR HVA DU GJØR DEN TIL! Er det ting i foreningen som kan forbedres, så se på muligheten til å ta et initiativ selv! Ikke forvent at andre skal gjøre alt for deg uten at du selv også kan gjøre noe for fellesskapet!

Revidert 14. mai 2018