ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017

STYRETS ARBEID

Fra årsmøtet 2017 til årsmøtet 2018 ble det gjennomført 10 styremøter.

ARBEID OG AKTIVITETER I 2017
• Årlig kontroll/verifisering av krana gjennomført
• Kommunen har startet arbeidet med rullering av arealplanen (kartdelen av kommuneplanen). Gjeldende kystsoneplan skal også rulleres og vil bli integrert i arealplanen. I august oversendte SBF sitt innspill til dette arbeidet. Vi har foreslått at et betydelig større areal for Slevik havn legges inn i kystsoneplanen. Forutsatt godkjent større sjøareal har foreningen signalisert oppstart av planlegging av større havn. Kommunen har signalisert at større havn forutsetter regulering. Innspillet fra foreningen er i tråd med avklaringer gitt av årsmøtet i 2017.
• Foreningen mottok i desember nabovarsel fra J Stolt-Nilsen via Bjar Arkitekter vedr nye hytter på hans eiendom og utvidelse av eiendommens bryggeanlegg. Foreningen avga en kommentar til planene. Kommentaren ble delvis fulgt og bryggeanleggets størrelse ble noe redusert. Styret hadde ingen kommentar til riving og gjenoppbygging av hytter på eiendommen.
• Styret har også i år sendt ut sms til alle medlemmer, i form av fellesutsendelser, og vil fortsette denne praksisen inntil videre.
• Oppgradering av dekket på J brygga startet høsten 2017 og vil bli fullført før båtsesongen starter i 2018.
• J bryggas trestiger er erstattet av nye metallstiger
• Sykkelstativ er utplassert flere steder langs bryggene
• Årsmøte i fjor støttet etableringen av en Bryggeansvarlig på hver av flytebryggene. Ordningen er iverksatt. Erfaringen så langt er begrenset, men styret ønsker å videreføre ordningen.
• Tyveriforsøk fra båt(er) i opplag på plassen, trolig av båtmotor, ble oppdaget og avverget i høst – foreningen retter en takk til observante medlemmer!
• Flomlys er montert på opplagsplassen
• Forsøk med egen søppelkasse for gjestehavn/medlemmer ble gjennomført sommeren -17. Styret vil fortsette uttesting av løsninger for søppel – erfaringen fra -17 er noe blandet. Avfall ble noen ganger plassert utenfor søplekassa noe som medførte nedgrising og behov for opprydding.
• Styret tok i 17 et initiativ for avhending av henlagte båtvrak ved brua til Friedheim.
• Arbeidet med kajakkstativ er i gang – medlemmene er invitert til å melde interesse for plass til kajakk
• El-anlegget på bryggene er gjennomgått av Slevik elektriske
• Vannmåler (vann til bryggene) er montert etter pålegg fra kommunen
• Vaktbua har fått ny takpapp. Denne reparasjonen anses som midlertidig, da bygget er i dårlig stand. Ny kaffemaskin er anskaffet i vaktbua
• Kiosken var åpen for salg av kaffe, is, mineralvann, vafler etc., også i 2017. Nora Tvete stod for driften også i år. Nora skal ha stor takk for sitt bidrag til et trivelig havnemiljø! Ny drifter tar over i 2018. Forening vil fortsatt stille kiosken vederlagsfritt til disposisjon da dette anses som et godt miljøskapende tiltak i havna.

Styret vil også i år minne om at båteieren selv står ansvarlig for båtens sikkerhet. Vi minner også om havnereglementets bestemmelser om fortøyning, blant annet krav om bruk av strekkavlastere. Strekkavlastere sparer både båt og brygge for harde rykk.

VIKTIG ARBEID FRAMOVER
• Oppgradering av J bryggas innerste del avsluttes i 2018
• Oppgradering / Vedlikehold av vaktbua prioriteres
• Arbeidet med sikring av seilingsdybden eller (på sikt) erstatte plassene v J brygga ved etablering av nye plasser fortsetter.

BÅTPLASSER / MEDLEMMER
Medlemmer pr 31.12.2017:
Båtplasser totalt 256 (pluss 10 jolleplasser, K)
Friplasser 10
Passive medlemmer: 58
Det er 60 medlemmer som ønsker fast plass eller vil bytte plass.

ØKONOMI
Hovedtall fra regnskapet:
Driftsinntekter (Budsjett) 405.000 (409.000)
Driftskostnader (Budsjett) 394.000 (500.000)
Resultat (Budsjett) 96.000 ( 9.000)

Resultatet er altså vesentlig høyere enn budsjettert, dette skyldes primært at planlagte arbeider på J-bryggen først vil bli ferdigstilt nå i 2018.

For driftsåret 2018 er det planlagt med fortsatt høye kostnader til vedlikehold. Dette skyldes ferdigstillelse av J-brygga og evt. oppstart av vedlikehold på vaktbua (utsatt fra 2016/17).

Regnskapet er klargjort for revisorene og vil bli gjennomgått på årsmøtet.

Forslag til priser for 2018 er justert med konsumprisindeksen i tråd med diskusjoner på årsmøtet 2016.

TYVERI
Styret har ikke fått rapport om tyveri i 2017. ref for øvrig tyveri som ble avverget på plassen.

VAKT / DUGNAD
Vaktene har stort sett gått greit, men det er fremdeles noen som glemmer å møte opp.

Vaktlistene sendes ut på e-mail til alle mailbrukere. Det oppfordres til alle å gi beskjed om forandring i post- og mailadresser. Det er også medlemmenes ansvar å bytte med en annen eller skaffe vikar dersom man ikke kan møte på oppsatt vakt.

Etter henvendelse til våre medlemmer har vi fått en god dugnadsgjeng. Dette har blitt en suksess. Vi har nå en gruppe som stiller opp og gjør en god jobb ved behov. Det er et ønske om at denne utvides videre, interesserte kan henvende seg til styret v/ Teknisk sjef (post@slevikbf.no).

Styret takker dugnadsgjengen for en flott innsats!!

PARKERING / VINTERLAGRING AV BÅTER
Styret henstiller igjen alle til å benytte bilen minst mulig. Bruk sykkel.

Det er viktig å melde fra dersom du vil ha båten på opplagsplassen ved pumpehuset. Vi ber medlemmene om å gi beskjed til kasserer straks båten er lagret på plassen. Videre ber vi om at alle overholder fristene for opplag på plassen, 1. oktober til 1. juni. Båter som lagres ut over dette kan fjernes for eiers risiko og regning. Dette gjelder også båter som ligger på/ ved utsettingsrampe.

UBENYTTEDE PLASSER
Vi ser stadig båtplasser som blir liggende ubenyttet gjennom hele året. Styret arbeider kontinuerlig for full utnyttelse av havna.

GJESTEBRYGGE
I 2017 hadde vi 53 betalende overnattinger på gjestebrygga. Gjestende båter kan nå betale både med kontanter og fra mobilen med Vipps. Som en forsøksordning ber styret medlemmene melde fra til Hakan kiosk dersom egen plass ikke benyttes over noe tid. Plasser som står ledige kan da leies ut som gjesteplass.

ENDRINGER I VEDTEKTENE/HAVNEREGLEMENTET
Gjeldende vedtekter og havnereglement er lagt ut på foreningens hjemmeside. Vi minner om at alle båter i havna skal være forsikret, minimum med ansvarsforsikring.

OPPLYSNINGER TIL OG FRA MEDLEMMER
Medlemmene må selv melde fra til foreningen om eventuelle forandringer. Slik melding skal iht. vedtektene være skriftlig, benytt helst e-post. Foreningens e-postadresse er: post@slevikbf.no . Dette gjelder opplysninger om endring av båttype, forsikringsselskap, adresse, telefon og e-post adresse.

Som nevnt har styret benyttet utsendelse av felles sms, for eksempel forut for sterk vind /ekstremvær. Styret vil benytte ordningen ved behov, men dette har en kostnad og må brukes med omtanke. Vi minner medlemmene om å følge med på for eksempel www.yr.no. Vår nye hjemmesiden har en link til værmeldingen/yr.

Hjemmesiden, som fremdeles under utvikling, skal sikre god informasjonsflyt i foreningen, både fra styret til medlemmene, men også mellom medlemmene. Vi håper på sterkere medlemsengasjement knyttet til hjemmesiden, ved for eksempel bildedeling, informasjon og tips om vedlikehold, turer, link til andre plattformer som Facebook med mer. Bruk av digitale plattformer kan bidra til at vi når målet om å skape et ”godt og aktivt maritimt miljø”.

Styret vil takke alle for et godt samarbeid i 2017!

Slevik 28. februar 2018
Styret for Slevik Båtforening

Tormod A. Schei (s)
Styreleder

Helg Sture Harper (s)
Nestleder

Ove Mathisen (s)
Kasserer

Bjørn Tore Westby (s)
Sekretær

Henry Tvete (s)
Havnesjef

Magne Wold (s)
Teknisk sjef