ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2021.

STYRETS ARBEID

Styrets arbeid i 2021 var preget og er fortsatt preget av koronapandemien og årsmøtet for året 2020  ble skjøvet til 16 sept -21.

Det ble gjennomført 5 styremøter i driftsåret 2021.

ARBEID OG AKTIVITETER I 2021

TEKNISK

  • Årlig kontroll/verifisering er gjennomført (4 tonn)
  • Vedlikeholdsprosedyrer er fulgt i hht. sjekklister utearbeidet av KNBF
  • Området rundt kajakkstativene ved D brygga er utbedret
  • Alle flytebryggene ble kontrollert i 21 og fester ble skiftet der det var behov.
  • Kiosken ble klargjort for ny drift og var åpen deler av sommeren.
  • Vaktbu stod ferdig rehabilitert i 21.

ADMINISTRATIVT

  • Årsmøtet i september vedtok at foreningen starter regulering av havna. Medlemmene ba styret regulere inn en mindre havn enn opprinnelig tenkt, i det nye havneområdet (formålsområde). Vedtaket fattet av årsmøtet lød: ” Årsmøtet i Slevik Båtforening slutter seg til at prosessen med å regulere havna igangsettes, men at reguleringen ivaretar hensynet til en mindre havn enn skissert i figuren som fremkommer på side 4 i det utsendte materialet.”
  • Dette ble fulgt opp i planinitiativet oversendt kommunen ved årsskiftet. Planinitiativet ble vedtatt av planutvalget 20 januar d å.

Styret vil også i år minne om at båteieren selv står ansvarlig for båtens sikkerhet. Vi minner også om havnereglementets bestemmelser om fortøyning, blant annet krav om bruk av strekkavlastere. Strekkavlastere sparer både båt og brygge for harde rykk.

VIKTIG ARBEID FRAMOVER

  • Arbeidet med reguleringen blir styrets viktigste oppgave i 2022, ved siden av ordinær drift og vedlikehold av havna. 

MEDLEMMER / BÅTPLASSER

Medlemmer totalt pr 31.12.2021: 263

 

 
Ordinære båtplasser totalt 214 I tillegg 16 jolle+ samt 11 jolleplasser.

 

Aktive medlemmer, med fast plass og stemmerett 187 Benyttet plassen i 2021

 

Aktive medlemmer, med fast plass og stemmerett 9 Benyttet ikke plassen i 2021
Passive, uten fast plass, ikke stemmerett 67 Sesongplass eller på venteliste i 2021

 

Hyttemedlemmer 75 Postadresse utenfor inntaksområdet
venteliste 59 Søker om fast plass eller ønsker bytte
Friplasser 7  
Kajakkplasser 32 Følger egen søkeliste og regnes ikke som båtplasser iht vedtektene

 

ØKONOMI.

Bokførte inntekter fulgte i stor grad oppsatt budsjett. På utgiftssiden  brukte vi mer enn beregnet til å ferdigstille ombyggingen av vaktbua, mens vi brukte mindre enn budsjettert på bryggene. I tillegg har prosessen med bryggeutvidelsen gått noe tregere enn håpet, og vi har derfor brukt mindre enn beregnet pr. nyttår. Dette siste vil bli tatt igjen i inneværende år. I sum betyr dette at vi har et regnskapsmessig overskudd i stedet for det beregnede underskudd

KONTINGENTER

Disse er i utgangspunktet beregnet med en prisvekst tilsvarende konsumprisindeksen. Vi legger fram forslag som innebærer videreføring av merinnskudd i tre nye år. Dette fordi vi anbefaler medlemmene en større grad av egenfinansiering enn opplåning i bank i et stigende rentemarked. Vi foreslår også en innbyrdes endring i innskudd/bryggeavgift slik at de største plassene betaler litt mer enn tidligere, og de mindre som jo er i flertall betaler litt mindre enn en videreføring av dagens praksis  ville innebære. Dette for å få en spredning som i større grad samsvarer med den reelle forskjell i båtstørrelser.

VAKT / DUGNAD

Vaktene har stort sett fungert godt, men hvert år er det enkelte som glemmer å møte opp. Ikke-godkjent fravær innebærer faktura for manglende oppmøte. Det har også vært noen få tilfeller hvor medlemmer har sagt fra seg båtplassen etter at vaktlistene har vært sendt ut. Så lenge båtplassen ikke er leiet ut eller gitt videre til nytt medlem, plikter plass ”eier” å gå vakt.

Vaktlistene sendes ut på e-mail til alle mailbrukere. Det oppfordres til alle å gi beskjed om forandring i post- og mailadresser. Det er også medlemmenes ansvar å bytte med en annen eller skaffe vikar dersom man ikke kan møte på oppsatt vakt. Vi minner om at vaktene må kvittere for at de faktisk har gjennomført vakten.

 

Oppstart av vaktordningen var 10. mai i 2021. Vaktene har deretter stort sett gått greit. Imidlertid observerer vi at september er den måneden med størst variasjon i frammøte. Vaktholdet er viktig og alle oppfordres til å møte eller finne en vikar.

 

Vi har en kompetent dugnadsgjeng  som stiller opp og gjør en god jobb ved behov. Medlemmer som ønsker å bidra i dugnader kan henvende seg til styret v/ Teknisk sjef (post@slevikbf.no). 

Styret takker dugnadsgjengen for en flott innsats!! 

PARKERING / VINTERLAGRING AV BÅTER

Styret henstiller igjen alle til å benytte bilen minst mulig. Bruk sykkel.

Det er viktig å melde fra til havnesjefen (Christian) dersom du vil ha båten på opplagsplassen ved pumpehuset. Vi ber medlemmene om å gi beskjed til havnesjef straks båten er lagret på plassen. Videre ber vi om at alle overholder fristene for opplag på plassen, 1. oktober til 1. juni. Båter som lagres ut over dette kan fjernes for eiers risiko og regning. Dette gjelder også båter som ligger på/ ved utsettingsrampe. 

UTNYTTELSE AV PLASSER I HAVNA

Styret arbeider kontinuerlig for full utnyttelse av havna. Vi ser imidlertid at enkelte båtplasser blir liggende ubenyttet gjennom hele året.  Vi ser også at enkelte båteiere har for små båter i fht den plassen de er tildelt. Båteier har ansvaret selv for at båten er tilpasset tildelt plass. Styret legger opp til å  praktisere vedtektene/havnereglementets bestemmelser om utnyttelse av plassene i havna strengere. Havnereglementets bestemmelser om båtstørrelser er veiledende når flytting av en båt skal vurderes.

I 2021 ble plassene på innsiden av I-brygga justert fra 3,5 til 3,0m plasser. Dette ga oss 2 nye plasser. Alle medlemmer som ble berørt av dette anses som ”flyttet” og dette anses som permanent fra sesongen -23. 

GJESTEBRYGGE

I 2021 hadde vi 191 betalende overnattinger på gjestebrygga. Gjestende båter kan nå betale både med kontanter og Vipps. Styret ber medlemmene melde fra til Hakan kiosk (forutsettes i drift), eller havnesjef, dersom egen plass ikke benyttes over noe tid. Plasser som står ledige kan da leies ut som gjesteplass. Dette er fortsatt en forsøksordning som vi foreløpig har liten erfaring med.

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT

Gjeldende vedtekter og havnereglement er lagt ut på foreningens hjemmeside. Vi minner om at alle båter i havna skal være forsikret, minimum med ansvarsforsikring. Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn både vedtektene og havnereglementet. ( hjemmesiden;  (www.slevikbf.no) , eller oppslagstavla i havna, papirutgave kan oversendes på forespørsel) 

OPPLYSNINGER TIL OG FRA MEDLEMMER

Medlemmene må selv melde fra til foreningen om eventuelle forandringer. Slik melding skal iht. vedtektene være skriftlig, benytt helst e-post. Foreningens e-postadresse er: post@slevikbf.no . Dette gjelder opplysninger om endring av båttype, forsikringsselskap, adresse, telefon og e-post adresse.

Som nevnt har styret benyttet utsendelse av felles sms, for eksempel forut for sterk vind /ekstremvær.  Styret vil benytte ordningen ved behov, men dette har en kostnad og må brukes med omtanke. Vi minner medlemmene om å følge med på for eksempel www.yr.no. Foreningens hjemmesiden har en link til værmeldingen/yr.

Hjemmesiden skal sikre god informasjonsflyt i foreningen, både fra styret til medlemmene, men også mellom medlemmene. Vi håper på sterkere medlemsengasjement knyttet til hjemmesiden, ved for eksempel bildedeling, informasjon og tips om vedlikehold, turer, link til andre plattformer som Facebook med mer. Bruk av digitale plattformer kan bidra til at vi når målet om å skape et ”godt og aktivt maritimt miljø”.

 

Styret vil takke alle for et godt samarbeid i 2021!

 

Slevik 7. mars 2022

Styret for Slevik Båtforening

 

 

Tormod A Schei (s)

Styreleder

Helg Sture Harper (s) Nestleder Christian Hellquist (s) Havnesjef
 

Magne Wold (s)

Teknisk sjef

 

Bjørn Tore Westby (s) Sekretær

 

Ove Mathisen (s)

Kasserer