ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2022

STYRETS ARBEID.

Også 2022 var preget av pandemien. Styremedlemmene har hatt løpende kontakt gjennom året, men det ble gjennomført 7 ordinære styremøter mot slutten av driftsåret 2022.

ARBEID OG AKTIVITETER I 2022.
TEKNISK
  • Det er tatt initiativ for avhending av krana i hht vedtak på årsmøtet mars -22 og krana vil ikke være tilgjengelig for bruk i -23.
  • Vedlikeholdsprosedyrer er fulgt i hht. sjekklister utearbeidet av KNBF
  • Alle flytebryggene ble kontrollert i 22 og fester ble skiftet der det var behov.
  • Kiosken var åpen store deler av sommersesongen.
ADMINISTRATIVT
  • I -22 var reguleringsplanen sentral i styrets arbeid. Etter vedtaket av planinitiativet har HS Arealpan AS, i dialog med styret, arbeidet med å ferdigstille et konkret forslag til reguleringsplan for havna. Planen ble ferdigstilt sent i desember og ble oversendt kommunen for videre behandling i januar d.å.
  • Reguleringsplanen vil inneholde rekkefølgebestemmelser. Dette er tiltak vi må gjennomføre før vi kan legge ut ny bølgebryter, blant annet fjerning av båtplasser fra K og J-bryggene og fjerning av krana (vedtak om krana i årsmøtet i -22). Tiltakene planlegges i 2023.

Foreningen deltok i høst i et initiativ der ti båtforeninger har henvendt seg til kommunen med sikte på å bevare marine næringsområder og bedrifter, spesielt rundt Gressvikbassenget, men også generelt motarbeide tendensen til at næringsområder med strandlinje omgjøres til områder for boligbygging. Initiativet, som er et innspill til rulleringen av kommunens arealplan, støttes av flere større bedrifter som Hydrolift og Sleipner m fl.

Styret vil også i år minne om at båteieren selv står ansvarlig for båtens sikkerhet. Vi minner også om havnereglementets bestemmelser om fortøyning, blant annet krav om bruk av strekkavlastere. Strekkavlastere sparer både båt og brygge for harde rykk.

VIKTIG ARBEID FRAMOVER
  • Arbeidet med reguleringen blir styrets viktigste oppgave også i 2023, ved siden av ordinær drift og vedlikehold av havna. Styret starter samtidig arbeidet med å finne fram til ny bølgebryter, med vekt på kvalitet og pris.
  • Kajakknedgangene må renoveres, og det planlegges en liten flytebrygge langs J-brygga og ved nedgangen i sør, for ombord- og ilandstigning fra kajakker. 

MEDLEMMER / BÅTPLASSER

Medlemmer totalt pr 31.12.2022: 260

 

 
Ordinære båtplasser totalt 214 I tillegg 16 jolle+ samt 11 jolleplasser.

 

Aktive medlemmer, med fast plass og stemmerett 182 Benyttet plassen

 

Aktive medlemmer, med fast plass og stemmerett 13 Benyttet ikke plassen
Passive, uten fast plass, ikke stemmerett 65 Støttemedlem, venteliste eller sesongplass

 

Hyttemedlemmer 75 Postadresse utenfor inntaksområdet
Venteliste 64 Søker om fast plass eller ønsker bytte
Friplasser 7  
Kajakkplasser 40 Følger egen søkeliste og regnes ikke som båtplasser iht vedtektene
ØKONOMI.

Som siste år følger inntektene stort sett oppsatt budsjett. På kostnadssiden har vi et vesentlig underforbruk, primært grunnet ikke ennå betalte kommunale avgifter for behandling av bryggeprosjektet. Vi antar dette vil bli ajourført i inneværende år. Andre elementer har mindre avvik. I sum betyr dette at vi som i 2021 har et overskudd i stedet for budsjettert underskudd.

KONTINGENTER

Disse er i utgangspunktet beregnet med en prisvekst tilsvarende konsumprisindeksen. Det vedtatte merinnskuddet løper ut 2024. I år legger styret fram forslag til finansiering av ny bølgebryter. Styret har sett på to modeller for finansiering, enten ved låneopptak av rest kjøpesum eller ved fortsatt innbetaling av et merinnskudd og dermed i stor grad være selvfinansiert. De to modellene behandles på dette årsmøtet under” innkomne saker – saker til behandling”.

VAKT / DUGNAD

Vaktene har stort sett fungert godt, men hvert år er det enkelte som glemmer å møte opp. Ikke-godkjent fravær innebærer faktura for manglende oppmøte. Det har også vært noen få tilfeller hvor medlemmer har sagt fra seg båtplassen etter at vaktlistene har vært sendt ut. Så lenge båtplassen ikke er leiet ut eller gitt videre til nytt medlem, plikter plass” eier” å gå vakt.

Vaktlistene sendes ut på e-mail til alle mailbrukere. Det oppfordres til alle å gi beskjed om forandring i post- og mailadresser. Det er også medlemmenes ansvar å bytte med en annen eller skaffe vikar dersom man ikke kan møte på oppsatt vakt. Vi minner om at vaktene må kvittere for at de faktisk har gjennomført vakten. Mangler slik underskrift anses vakten som ikke gjennomført.

Oppstart av vaktordningen var 15. Mai. Vaktene har deretter stort sett gått greit og det er godt frammøte. September er den måneden med størst variasjon i frammøte. Vaktholdet er viktig og alle oppfordres til å møte eller finne en vikar.

Vi har en kompetent dugnadsgjeng  som stiller opp og gjør en god jobb ved behov. Medlemmer som ønsker å bidra i dugnader kan henvende seg til styret v/ Teknisk sjef (post@slevikbf.no). 

Styret takker dugnadsgjengen for en flott innsats!! 

PARKERING / VINTERLAGRING AV BÅTER

Styret henstiller igjen alle til å benytte bilen minst mulig. Bruk sykkel.

Det er viktig å melde fra til havnesjefen (Christian) dersom du vil ha båten på opplagsplassen ved pumpehuset. Vi ber medlemmene om å gi beskjed til havnesjef straks båten er lagret på plassen. Videre ber vi om at alle overholder fristene for opplag på plassen, 1. oktober til 1. juni. Båter som lagres ut over dette kan fjernes for eiers risiko og regning. Dette gjelder også båter som ligger på / ved utsettingsrampe.

UTNYTTELSE AV PLASSER I HAVNA

Styret arbeider kontinuerlig for full utnyttelse av havna. Vi ser imidlertid fortsatt at enkelte båtplasser blir liggende ubenyttet gjennom hele året.  Vi ser også at enkelte båteiere har for små båter i fht den plassen de er tildelt. Båteier har ansvaret selv for at båten er tilpasset tildelt plass. Styret legger opp til å  praktisere vedtektene/havnereglementets bestemmelser om utnyttelse av plassene i havna strengere. Havnereglementets bestemmelser om båtstørrelser er veiledende når flytting av en båt skal vurderes. 

GJESTEBRYGGE

I 2022 hadde vi 105 betalende overnattinger på gjestebrygga. Gjestende båter betaler nå hovedsakelig med Vipps. Styret ber medlemmene melde fra til Hakan kiosk (forutsettes i drift), eller havnesjef, dersom egen plass ikke benyttes over noe tid. Plasser som står ledige kan da leies ut som gjesteplass. Dette er fortsatt en forsøksordning som vi foreløpig har liten erfaring med. I 2022 ble noen få plasser frigjort av medlemmer og leiet ut. Styret vurderer om vi skal ta i bruk grønne og røde skilt for å signalisere at plassen kan leies ut med en angivelse av dato når båteier planlegger komme tilbake. 

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT

Gjeldende vedtekter og havnereglement er lagt ut på foreningens hjemmeside. Vi minner om at alle båter i havna skal være forsikret, minimum med ansvarsforsikring. Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn både vedtektene og havnereglementet. ( hjemmesiden;  (www.slevikbf.no) , eller oppslagstavla i havna, papirutgave kan oversendes på forespørsel. 

OPPLYSNINGER TIL OG FRA MEDLEMMER

Medlemmene må selv melde fra til foreningen om eventuelle forandringer. Slik melding skal iht. vedtektene være skriftlig, benytt helst e-post. Foreningens e-postadresse er: post@slevikbf.no . Dette gjelder opplysninger om endring av båttype, forsikringsselskap, adresse, telefon og e-post adresse.

Som nevnt har styret benyttet utsendelse av felles sms, for eksempel forut for sterk vind /ekstremvær.  Styret vil benytte ordningen ved behov, men dette har en kostnad og må brukes med omtanke. Vi minner medlemmene om å følge med på for eksempel www.yr.no. Foreningens hjemmeside har en link til værmeldingen/yr.

Hjemmesiden skal sikre god informasjonsflyt i foreningen, både fra styret til medlemmene, men også mellom medlemmene. Vi håper på sterkere medlemsengasjement knyttet til hjemmesiden, ved for eksempel bildedeling, informasjon og tips om vedlikehold, turer, link til andre plattformer som Facebook med mer. Bruk av digitale plattformer kan bidra til at vi når målet om å skape et ”godt og aktivt maritimt miljø”.

Styret vil takke alle for et godt samarbeid i 2022!

 

Slevik mars 2023

Styret for Slevik Båtforening

 

 

Tormod A Schei (s)

Styreleder

Helg Sture Harper (s) Nestleder Christian Hellquist (s) Havnesjef
 

Magne Wold (s)

Teknisk sjef

 

Bjørn Tore Westby (s) Sekretær

 

Ove Mathisen (s)

Kasserer