Årsmøtet ble avholdt på Friedheim, torsdag 16. mars 2023 kl. 1800

Styrets leder ønsket velkommen,

Til behandling forelå: 

  1. Konstituering

Det fremkom ingen kommentarer til innkallelsen.

Tilstede var 22 aktive medlemmer. 1 fullmakt ble framlagt.

Styrets leder, Tormod A. Schei, ble valgt til møteleder.

Styrets sekretær, Bjørn Tore Westby, ble valgt til referent.

Til å underskrive protokollen ble valgt Tor Helminsen og Arild Eklund. 

  1. Årsberetning

Styrets leder gikk gjennom den utsendte beretningen for året.

I tillegg ble det orientert nærmere om drift av kiosken sommeren 2023. Tidligere ansvarlig vil ikke kunne drive kiosken inneværende år og styret ønsker derfor at eventuelt andre kan melde seg som ansvarlige for driften sommeren 2023. Styret gjennomgikk noen av forutsetningene for driften og anmodet årsmøtedeltakerne om å være på utkikk etter eventuelle andre som kunne være aktuelle for å drive kiosken videre. Disse ble anmodet om å ta kontakt med Bjørn Tore Westby.

Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

  1. Regnskap og revisors beretning

Foreningens regnskap var utsendt på forhånd. Kasserer kommenterte enkelte punkter i regnskapet for 2022.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 289.678,-.

Revisorberetningen ble opplest og det fremkom ingen bemerkninger.

Regnskapet for 2022 ble deretter enstemmig godkjent.

Det ble igjen påpekt at alle endringer som berører båtplasser og dermed medlemsavgifter skal være skriftlig, både fra medlemmenes og styrets side.  

  1. Fastsettelse av kontingenter, avgifter og godtgjørelser. Budsjett for 2023.

Styret fremla en fullstendig oversikt over de foreslåtte kontingenter og påpekte at disse er regulert i.h.t. konsumprisindeksen som vedtatt på årsmøtet tilbake i tid.

Kasserer fremla deretter budsjettet for 2023 og styret og medlemmer kommenterte enkeltpunkter i dette.

Forslaget til kontingenter, avgifter og godtgjørelser ble godkjent og budsjettet ble deretter enstemmig vedtatt.

  1. Innkommende forslag

Reguleringsplan for havna – Status 

Årsmøtet i 2021 sluttet seg til forslaget om å iverksette aktiviteter for regulering av havna. Arbeidet med dette er videreført i 2022 og videre inn i 2023.

Styrets leder orienterte om arbeidet som er igangsatt i perioden, og la særlig vekt på aktiviteter som må gjennomføres i forkant av en endelig godkjennelse av reguleringsplanen, herunder også hvordan planforslaget behandles videre i kommunen. Styret håper at endelig godkjennelse av planen kan skje i løpet av 2023.

For foreningen er det viktigste tiltaket sikring av havna med ny bølgebryter. Styret har innhentet foreløpige priser på en ny bølgebryter og prisene varierer fra 5.4 -7.8 mill. kr. inkl. moms. I modellene for finansiering har styret tatt utgangspunkt i en ramme på 6.7 mill. kr.

Årsmøtet i 2022 vedtok å videreføre innbetalingen av ekstraordinære innskudd ut 2024. Ved utgangen av 2024 vil vi da ha et bryggefond på 3.4 mill.kr.

Styret har vurdert to modeller for finansiering av restbeløpet (3.3 mill. kr.), enten ved låneopptak eller ved fortsatt innbetaling av merinnskudd etter 2024 pluss et mindre lånebeløp.

Styret presenterte de to alternativene med eksempler. Det fremkom forskjellige synspunkter som ble gjennomgående diskutert av medlemmene, og årsmøtet konkluderte med følgende:

  • Årsmøtet støtter modellen for finansiering av ny bølgebryter ved en variant av merinnbetaling i perioden 2025-2027. Dette er i forslaget kalt modell 2.
  • Styret gis fullmakt til å velge bryggekonsept og leverandør.
  • Årsmøtet gir styret fullmakt til nødvendige låneopptak for finansiering av ny bølgebryter i hht endelig finansieringsplan. Lånet skal dekke differansen mellom merinnbetalinger i perioden 2025-2027 og reelt behov dersom dette blir nødvendig.
  • Endelig bryggekonsept og plan for finansiering skal legges frem for foreningen i et ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet vedtok ovennevnte strekpunkter. 

  1. Valg

Valgkomiteens innstilling til de ulike verv ble fremlagt.

Funksjon                                           Navn                                                                Gjenv. Funksjonstid

Styret

Leder                                                 Tormod Schei                                                  1 år (gjenvalg)

Nestleder                                          Helg Sture Harper                                           1 år (ikke på valg)

Kasserer                                             Ove Aa. Mathisen                                          1 år ( ikke på valg)

Sekretær                                            Bjørn Tore Westby                                         2 år (gjenvalg)

Havnesjef                                         Christian Hellqvist                                           1 år (ikke på valg)

Teknisk sjef                                      Magne Vold                                                      2 år (gjenvalg)

 

Revisorer                                          Per Gjerløv                                                         1 år (ikke på valg)

Nina Cecilie Gjølberg Nordli                           2 år (gjenvalg)

 

Valgkomite’                                     Thorbjørn Olsen                                                2 år (gjenvalg)

Svein Sanne                                                                                                                  2 år (gjenvalg)

Arild Eklund                                                      1 år (ikke på valg)

 

Bryggeansvarlige

 

A-brygga                            Terje Larsen                                                                     1 år (ikke på valg)

C-brygga                            Bernt Olsen                                                                     2 år (gjenvalg)

E-brygga                            Tore Helminsen                                                               1 år (ikke på valg)

G-brygga                            Bjørn Langgård                                                              1 år (ikke på valg)

I-brygga                              Svein Sanne                                                                    2 år (gjenvalg)

Alle valg ble enstemmig vedtatt

Styret takket alle for fremmøtet og overleverte medlemmene trykksaken: Slevik Båtforening Historie 1970-2021.

Slevik, 16. mars 2023

Bjørn Tore Westby                                         Tore Helminsen                              Arild Eklund

Referent